Microsoft Windows Development

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
01.05.2021.
Trajanje kursa:
2 semestra
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1214 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Microsoft Windows Development – kako da kreirate desktop aplikacije

Na ovom programu ćete se osposobiti za  projektovanje, implementaciju, razvoj i izradu desktop aplikacija u najnovijim Microsoft alatima, kao što su Visual Studio 2010, SQL Server i dr. Cilj programa je da se upoznate sa mehanizmom rada Windows operativnog sistema i njegovim tajnama. Po završetku programa znaćete da napišete potpuno funkcionalnu Windows aplikaciju.

Znanje izrade Windows aplikacija u modernom poslovnom svetu, gde preovlađuju korisnici Windows operativnog sistema može se pokazati presudnim za unapređenje i razvoj Vaše karijere.

Kreirajte i razvijajte Windows aplikacije


Dobićete znanja osnovnih, kao i naprednih tehnika Windows programiranja kroz .NET specijalizovane klase za kreiranje Windows Forms i WPF aplikacija. Osposobićete se za samostalno kreiranje ili modifikaciju ovih aplikacija.


Rukujte podacima u okviru baza podataka


Iz različitih tipova izvora uz pomoć ADO.NET, LINQ, WCF Data Services i Entity Framework tehnologija naučićete kako pravilno da rukujete podacima. Upoznaćete se sa Microsoft tehnologijama koje će Vam omogućiti samostalno kreiranje, preuzimanje, brisanje i modifikovanje podataka unutar baze podataka.


Planirajte realizaciju Microsoft Enterprise aplikacije


Bićete u stanju da samostalno osmislite najbolje rešenje za izvršavanje aplikacije, testirate aplikaciju, kreirate sopstvene sisteme za praćenje rada aplikacije i realizujete implementaciju njenog bezbednosnog sistema.

Microsoft Windows Development - plan i program

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 OOP Introduction to Object Oriented Programming 20
2 ITP Introduction to Programming in C# 32
3 HJC Programming HTML5 with JacaScript and CSS3 24
4 SQL SQL Programming and Administration 24
5 MWD Introducion to Microsoft Web Development 32
6 EL1 English Language 1 online


II HALF
 

No. Code Class No. of classes
7 SWE Software Engineering 12
8 MDA Microsoft data Access 32
9 DAD Desktop (Windows) Application Development 40
10 MWS Microsoft Web Service  32
11 UWP Universal Windows Platform 40
12 CCS Cambridge Computer Science* online
13 EL2 English Language 2 online
14 PRJ Project /
15 FCE FCE/BEC Vantage**
online

*Izborni predmet.

** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM
U okviru školovanja na Software Engineering programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu.


Program Microsoft Windows Development obuhvata 15 predmeta:

1. Introduction to Object Oriented Programming
Kurs predstavlja osnovne ideje i koncepte objektno-orijentisanog programiranja, prateći njihov logički razvoj. Tokom kursa se obrađuju apstraktno programiranje, objektno orijentisanane tehnike u programiranju i načini razmišljanja, razlike u odnosu na proceduralne i modularne jezike, apstraktni tipovi podataka, enkapsulacija, nasleđivanje, polimorfizam i apstrakcija. Osnovni cilj kursa je da kod polaznika postavi čvrste teorijske osnove za praktičnu nadgradnju u vidu projektovanja i pisanja objektno orijentisanog softvera.

2. Introduction to Programming in C#
Kurs proučava sintaksu i metodologiju C# programa u okviru .NET framework okruženja. Takođe, obrađuje se objektni model .NET framework platforme iskazan kroz jezik C#. Kurs se bazira na verziji 4.0 .NET framework okruženja. Cilj ovog kursa je upoznavanje sa osnovnim konceptima programiranja i jezika C#.

3. Introduction to HTML and CSS3
Kurs obrađuje tehnologije HTML5, CSS3 i JavaScript, koje su osnova za razvoj Web i Store Microsoft aplikacija. Tako će polaznici naučiti kako da implementiraju i manipulišu strukturom jednog HTML dokumenta i njegovim objektima. Kurs prikazuje i kako se CSS jezik može koristiti za selektovanje i stilizovanje elemenata, ali i za kreiranje animiranog i prilagodljivog korisničkog interfejsa. Na kraju, kurs obrađuje i osnove jezika JavaScript, i njegovo korišćenje za manipulisanje strukturom i podacima HTML dokumenta.

4. SQL Programming and Administration
Krajnji ishod kursa je zaokruživanje znanja programera ili administratora da konkretan realan sistem preslikaju u korisničku SQL Server bazu i kreiraju aplikaciju. Koristeći osobine SQL servera polaznici će tokom ovog kursa savladati TRANSACT-SQL (Structured Query Language) jezik, naučiti da dizajniraju SQL server baze podataka, održavaju i administriraju SQL servere.

5. Introduction to Web Application Development
Bavi se osnovnim pojmovima web programiranja, kao kroz ASP.NET tehnologiju. Unutar kursa obrađuju se tehnike za izradu dinamičkih web sajtova i web aplikacija, rukovanje podacima iz web aplikacije, konzumacija web servisa iz web aplikacije, kao i tehnike za asinhronu komunikaciju između klijenta i servera (AJAX). Kurs takođe obrađuje i osnove HTML-a. Cilj kursa je osposobljavanje polaznika da nakon odslušanog kursa može samostalno da kreira web aplikaciju u Microsoft ASP.NET tehnologiji.

6. English Language 1
Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
  • Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

7. Software Engineering
Kurs predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

8. Microsoft Data Access

U kursu su prikazane osnovne tehnike rada sa podacima korišćenjem Microsoft tehnologija. Na taj način obrađene su osnove ADO.NET okvira za rad sa podacima u povezanom i nepovezanom okruženju. U kursu je objašnjena i upotreba specijalnog jezika koji omogućava laku pretragu podataka u različitim oblicima – LINQ. Pojmu objektno-relacionog mapiranja posvećen je značajan deo, a poseban akcenat se stavlja na korišćenje tehnologije Entity Framework. Dakle, polaznici će naučiti kako se rukuje podacima primenom EF tehnologije, šta je to Code First pristup, ali i koje su napredne tehnike za rad sa podacima.

9. Desktop (Windows) Application Development
Objašnjava osnove i napredne tehnike Windows programiranja kroz .NET platformu i specijalizovane klase za kreiranje Windows Forms i WPF aplikacija i rukovanje njima. Cilj kursa je osposobljavanje korisnika za samostalno kreiranje ili modifikaciju Windows Forms ili Windows Presentation Foundation aplikacija.

10. Microsoft Web Service 
Kurs Microsoft Web Services bavi se razvojem servisno orijentisanih aplikacija korišćenjem SOAP arhitekture. Polaznici će naučiti kako se kreiraju distribuirane aplikacije, koje se izvršavaju na više različitih računara, ali i na platformi. Kurs obrađuje tehnologiju Windows Communication Foundation za kreiranje servisa po SOAP protokolu. Gradivo kursa pokriva kreiranje WCF servisa, različite tehnike za njihovo hostovanje i konzumiranje, kao i opsežno uputstvo za njihovo konfigurisanje.

11. Universal Windows Platform

Kurs Universal Windows Platform obrađuje osnovne tehnike za kreiranje najnovijeg tipa Windows aplikacija – univerzalnih (universal) aplikacija. Univerzalne aplikacije raščišćavaju sa prošlošću, korišćenjem potpuno novog skupa biblioteka, prilagođenog širokom spektru različitih uređaja. Tako Microsoft ovim tipom aplikacija realizuje davno postavljeni cilj – da programerima omogući pisanje aplikacija koje će funkcionisati na svim uređajima na kojima se izvršava Windows operativni sistem (desktop i laptop računari, tableti i telefoni).

Tokom trajanja kursa Universal Windows Platform, polaznici će se upoznati sa osnovama Windows Universal Platforme i Universal aplikacija. Naučiće kako da kreiraju funkcionalan, prilagodljiv UI, koji će se adekvatno ponašati na različitim Windows 10 uređajima. Kurs će obraditi i osnovne principe rada sa podacima, korišćenjem EF-a, SQLite-a i biblioteka za rad sa sirovim fajlovima fajl sistema. Polaznici će se upoznati i sa naprednim tehnikama Windows Universal programiranja, a na kraju će biti u mogućnosti da svoje radove objave i u okviru zvanične Windows Apps prodavnice i da na taj način unovče svoje znanje.

12. Cambridge Computer Science
Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

13. English Language 2
Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
  • Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

14. Project
Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

15. Cambridge First Certificate in English (FCE)/ Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
 
Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.
 
Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program se odvija u e-learning varijanti.

Predavanja su krajnje zanimljiva i prilagođena predznanju polaznika. Ono što je karakteristično jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izučavanja predstavljen ne samo teorijski, već i praktično, na mnoštvu zanimljivih primera koji predstavljaju najbolju praktičnu obuku za samostalan rad odmah nakon završetka školovanja.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

MICROSOFT SERTIFIKATI

Za Microsoft Windows Development program raspoloživa su 3 nivoa Microsoft sertifikacije:

MTA - Microsoft Technology Associate:

  • MTA: Developer

MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist:

  • MCTS: Visual Studio

MCSA - Microsoft Certified Solutions Developer:

  • MCSA: Universal Windows Platform

Posedovanje ovih sertifikata predstavlja dokaz da ste naučili da programirate aplikacije koje uključuju korišćenje podataka iz baze, kao i čuvanje podataka u bazi primenom ADO.NET tehnologije. Imaćete potrebno znanje da samostalno kreirate različite vrste poslovnih aplikacija i sistema koristeći C# programski jezik, .NET platformu i savremene sisteme za upravljanje bazama podataka.

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Microsoft Windows Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Ovi sertifikati omogućiće Vam da postanete specijalista za Windows (desktop) aplikacije.

Takođe, nakon kompletiranja Microsoft Windows Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Microsoft Windows Development programu
  • ITAcademy Certified Windows Application Developer sertifikat

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com