Osnovna obuka za posrednike – medijatore

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jovana Ristića 1, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
27.05.2024.
Trajanje kursa:
5 dana
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 25000 din

Opis kursa

Osnovna obuka za posrednike – medijatore

Obuka je licencirana i sprovodi se u skladu s dozvolom Ministarstva pravde, br. 740-09-0076072015, i Pravilnikom o programu osnovne obuke posrednika („Službeni glasnik RS“, broj 146/14)

 

27. – 31. maja 2024. godine
ponedeljak– četvrtak: 14.00–19.00
petak: 10.00–16.00

Obuka se održava uživo u Beogradu, Jovana Ristića 1

Kome je namenjena obuka: Obuka je namenjena najširoj ciljnoj grupi: pravnicima, ekonomistima, politikolozima, socijalnim radnicima, psiholozima, advokatima, izvršiteljima, javnim beležnicima, inženjerima, zaposlenima u zdravstvu, školstvu, u javnim preduzećima i privatnim kompanijama, nevladinom sektoru, predstavnicima sindikata i svima koji žele da se osposobe za obavljanje poslova posredovanja.

Zašto je obuka korisna: Polaznici stiču potrebno znanje i veštinu, a nakon ispunjenja uslova i upisa u Registar, dobijaju licencu i zvanje posrednika, koje im omogućava da profesionalno i samostalno obavljaju delatnost posrednika-medijatora. Diploma visokog obrazovanja uslov je za sticanje pomenute licence.

Učesnicima su obezbeđeni:

 • radni materijal u elektronskom obliku (prezentacije, vežbe i prateća akta),
 • uverenje o završenoj obuci koje je jedan od uslova za upis u Registar posrednika.

Kotizacija: 25.000,00 RSD + PDV 20% po učesniku
Mogućnost plaćanja u dve jednake rate do početka obuke.

Predavači:

Ljubica Milutinović
Sudija je Vrhovnog kasacionog suda Srbije u penziji i stalna prodavačica na Pravosudnoj akademiji, sa dugogodišnjim radnim iskustvom na sudijskim funkcijama i u radu na izradi nacrta zakona, zatim prodavačica u edukaciji sudija i studenata prava. Autorka je i koautorka više monografija, priručnika i tekstova u stručnim časopisima, kao i više priručnika i stručnih tekstova iz oblasti medijacije.

Vera Despotović, specijalista medijacije
Diplomirana je socijalna radnica, porodična psihoterapeutkinja i medijatorka. Zaposlena je na Fakultetu za medije i komunikacije, na Departmanu za socijalni rad. Praksu medijacije sprovodi u oblasti porodičnih sporova, u radu s maloletnim počiniocima krivičnih dela i oštećenim stranama, u slučajevima zlostavljanja na radu, kao i u slučajevima diskriminacije. Autorka je više priručnika i stručnih radova iz oblasti medijacije.

Gordana Mihailović
Sudija i predsednica Drugog opštinskog suda u Beogradu u periodu od 15. 2. 2001. do 15. 7. 2005. godine. Medijacijom se bavi od samih početaka njenog uvođenja u Srbiji i poseduje višegodišnje iskustvo. Prvi je predsednik suda u kom je medijacija uvedena organizovano, kroz sistem sudstva. Autorka je nekoliko knjiga iz ove oblasti i Komentara Zakona o medijaciji. Danas se aktivno bavi medijacijom i organizacijom njene praktične primene u okviru Asocijacije medijatora Srbije, Centra za medijaciju.

Sadržaj obuke

Prvi dan

 • Alternatinvo rešavanje sporova – pojam i vrste
 • Pojam posredovanja – medijacije – istorijski razvoj
 • Uporedno pravna rešenja i rešenja iz Zakona o posredovanju – medijaciji
 • Osnovna načela posredovanja i karakteristike postupka
 • Etička pitanja u posredovanju – konflikti interesa i načelo poverljivosti

Drugi dan

 • Uslovi da bi neko mogao biti posrednik
 • Osobine medijatora
 • Iniciranje postupka medijacije
 • Kada je slučaj pogodan za medijaciju?
 • Koji slučajevi nisu pogodni za medijaciju?
 • Priprema posredovanja
 • Faze postupka medijacije
 • Preduslovi za otpočinjanje medijacije
 • Priprema za medijaciju
 • Početak medijacije

Treći dan

 • Razvijanje veštine započinjanja medijacije
 • Otvaranje procesa pregovaranja
 • Neprekinuto vreme
 • Način uspostavljanja odnosa poverenja i saradnje sa stranama u sukobu
 • Veštine komunikacije
 • Aktivno slušanje
 • Postavljanje pitanja
 • Veština prikupljanje i analiza dodatnih podataka

Četvrti dan

 • Druga faza medijacije – veštine identifikovanja problema, potreba, interesa strana u sporu i razjašnjavanja tačaka konflikta
 • Druga faza medijacije – veštine identifikovanja pozicija strana u sukobu i mogućih razloga za zastoj u pregovaranju
 • Treća faza medijacije – uspostavljanja agende i veštine pregovaranja
 • Treća faza medijacije – veštine podsticanja strana na iznalaženje opcija za sporazum i predloga sporazuma
 • Četvrta faza medijacije – veštine formulisanja i zaključivanja sporazuma

Peti dan

 • Integrativna primena znanja i veština medijacije
 • Prepoznavanje značajnih domena rada u kojima je moguće primenjivati naučene metode rada.
 • Domeni rada gde može biti primenjena medijacija
 • Evaluacija i fidbek
 • Procenjivanje i sugestije voditelja o radu polaznika tokom simulacija
 • Uručivanje uverenja o obavljenoj obuci

 

*Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj učesnika, organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke, uz obavezu da o otkazivanju obavesti prijavljene učesnike. Otkazivanje učešća na obuci obavlja se isključivo slanjem imejla ili poštom minimum dva dana pre početka seminara/obuke.

Za sve informacije obratite se preko telefona:
011/30 60 345, 30 60 373, 30 60 331 ili na e-mail: seminar@slglasnik.com

www.slglasnik.com

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com