Microsoft Windows Phone Development

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
01.02.2021.
Trajanje kursa:
2 semestra
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1199 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Microsoft Windows Phone Development

Program Microsoft Windows Phone Development je namenjen svima koji žele da postanu profesionalci u razvijanju aplikacija za Windows Phone platformu. Obuhvata osposobljavanje polaznika u radu sa Windows Phone OS, alatkama i tehnikama potrebnim za razvoj Windows Phone aplikacija.


Izabraćete ovaj program ukoliko želite da naučite da kreirate aplikacije koje koriste resurse telefona (kamera, GPS, kompas, touch input,...), kao i aplikacija koje koriste skladište telefona (imenik, kalendar,...).

 

Microsoft Windows Phone Development  - plan i program 

I HALF

 

No. Code Class No. of classes
1 OOP Introduction to Object Oriented Programming 20
2 ITP Introduction to Programming in C# 32
3 WAD Introduction to Web Application Development 40
4 SQL SQL Programming and Administration 24
5 EL1 English Language 1 online


II HALF

No. Code Class No. of classes
6 DAA Data Access 24
7 SCA Service Communication Application 32
8 WPA Windows Phone Application Development 40
9 SWE Software Engineering 12
10 CCS Cambridge Computer Science*  online
11 EL2 English Language 2 online
12 PRJ Project /
13 FCE FCE/BEC Vantage** online

*Izborni predmet

** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM
U okviru školovanja na Software Engineering programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu.

Program Microsoft Windows Phone Development obuhvata 13 predmeta:

1. Introduction to Object Oriented Programming

Kurs proučava osnove objektno orjentisanog koncepta programiranja predstavljene kroz sintaksu jezika C#, osnovne tehnologije za kreiranje klasa i manipulaciju klasama, modifikatore pristupa, instanciranje objekata... Cilj kursa je upoznavanje polaznika sa konceptom i pravilima objektno orjentisanog programiranja i sa objektnim modelom programskog jezika C#, odnosno .NET framework platforme.

2. Introduction to Programming in C#
Kurs proučava sintaksu i metodologiju C# programa u okviru .NET framework okruženja. Takođe, obrađuje se objektni model .NET framework platforme iskazan kroz jezik C#. Kurs se bazira na verziji 4.0 .NET framework okruženja. Cilj ovog kursa je upoznavanje sa osnovnim konceptima programiranja i jezika C#.

3. Introduction to Web Application Development
Kurs se bavi osnovnim pojmovima web programiranja, kao kroz ASP.NET tehnologiju. Unutar kursa obrađuju se tehnike za izradu dinamičkih web sajtova i web aplikacija, rukovanje podacima iz web aplikacije, konzumacija web servisa iz web aplikacije, kao i tehnike za asinhronu komunikaciju između klijenta i servera (AJAX). Kurs takođe obrađuje i osnove HTML-a. Cilj kursa je osposobljavanje polaznika da nakon odslušanog kursa, može samostalno da kreira web aplikaciju u Microsoft ASP.NET tehnologiji.

4. SQL Programming and Administration

Kurs obrađuje klijent-server baze podataka, upitni jezik TRANSACT-SQL,dizajniranje SQL Server baze podataka. Bavi se tabelama, ograničenjima i referencijalnim integritetom, indeksima, administracijom i bezbednosti SQL servera. Savladavanje SQL (Structured Query Language) jezika, standardnog relacionog upitnog jezika, koji omogućava definisanje, korišćenje i kontrolu podataka relacione baze podataka.

5. English Language 1
Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Pre-Intermediate/niži srednji kurs omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da uspešno upotrebljava jezik u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.
  • Intermediate/srednji kurs omogućava polazniku da solidno ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.


6. Data Access
Kurs obrađuje rukovanje podacima iz različitih tipova izvora uz pomoć ADO.NET, LINQ, WCF Data Services i Entity Framework tehnologija. Cilj kursa je detaljno upoznavanje korisnika sa Microsoft tehnologijama za rukovanje bazom podataka.

7. Service Communication Application

Kurs obrađuje tematiku izgradnje i modifikacije windows i web servisa kroz Windows Communication Foundation tehnologiju. Pored tehnika za kreiranje i kontrolu web servisa na serverskoj strani, kurs obrađuje i tehnike konzumacije web servisa od strane klijenta. Kurs ima za cilj da osposobi korisnika za kreiranje windows servisa, kao i web servisa putem Windows Communication Foundation tehnologije.

8. Windows Phone Application Development

Ovaj kurs ima za cilj da osposobi korisnika za samostalno pisanje aplikacija za Windows Phone platformu pomoću programskog jezika C#, korišćenjem Visual Studio 2010. U ovom kursu ćete naučiti kako da iskoristite stečeno znanje iz .NET tehnologija u cilju razvoja aplikacija za Windows Phone platformu.

9. Software Engineering
Predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera, primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Definiše se i kao razvoj, upravljanje i održavanje softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

10. Cambridge Computer Science
Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.


11. English Language 2
Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Intermediate/srednji kurs omogućava polazniku da solidno ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
  • Upper-Intermediate/viši srednji kurs omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik. Pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.


12. Project

Cilj završnog projekta je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

13. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
 
Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.
 
Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

 
Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program se odvija u e-learning varijanti.

Predavanja su krajnje zanimljiva i prilagođena predznanju polaznika. Ono što je karakteristično jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izučavanja predstavljen ne samo teorijski već i praktično na mnoštvu zanimljivih primera koji predstavljaju najbolju praktičnu obuku za samostalan rad odmah nakon završetka školovanja.

 

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

 

MICROSOFT SERTIFIKATI

Za Windows Phone Development program raspoloživa je sledeća Microsoft sertifikacija:

MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist:

  • MCTS: Visual Studio

 

MMAD SERTIFIKAT

Po završetku programa, svi polaznici imaju priliku polaganja i za MMAD (Master Mobile Application Development) sertifikat koji predstavlja jedinstveno svedočanstvo o znanjima i veštinama za razvoj aplikacija na svim platformama (Xcode, Eclipse i Visual Studio).

  • MMAD (Master Mobile Application Development)

 

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Microsoft Windows Phone Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Microsoft Windows Phone Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Microsoft Windows Phone Development programu
  • ITAcademy Certified Windows Phone Application Developer sertifikat

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com