Kako postati revizor?

Zainteresovani ste za oblast finansija i računovodstva i želite da obavljate administrativne poslove? Posao revizora je idealan za vas, ali je i veoma odgovoran, jer treba da procenjujete ispravnost i validnost svih važnih dokumenata u okviru preduzeća. Da biste uopšte bili kvalifikovani za rad u ovom poslu, morate proći detaljnu obuku i polagati ispit, za šta su vam potrebni ozbiljna priprema i dosta znanja u oblasti prava i finansija. U ovom tekstu ćemo vas ukratko uvesti u svet revizije, objasniti čime se revizor bavi i koje uslove mora da ispunjava.

Osvrnućemo se na sledeće teme:

 • šta je revizija;
 • koji su uslovi da biste postali revizor;
 • odgovornosti i veštine revizora.

Šta je revizija?

Revizija podrazumeva proceduru ispitivanja i procenjivanja finansijskih izveštaja na osnovu kojih daje stručno mišljenje i sud o poslovanju, obavezama i kapitalu nadležne institucije. Posao revizora spada u administrativne poslove s obzirom na to da revizor upravlja podacima i vrši proveru dokumenata.

Revizija u okviru organizacije ili preduzeća vrši se u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu o reviziji.

Konkretno, pod finansijskim izveštajima se misli na ispitivanje dokumenata, isprava i drugih informacija s ciljem provere i prikupljanja dokaza u vezi sa finansijskim stanjem, transakcijama i poslovanjem generalno. 

Takođe, revizija se odnosi i na ispitivanje trošenja sredstava iz budžeta, opet s ciljem prikupljanja dokaza za adekvatno izveštavanje. Svaka delatnost u revizorskom poslu mora biti izvršena u skladu sa zakonom.

Svrha revizije je i pomoć članovima organizacije ili preduzeća, a pogotovo upravi u ispunjavanju njihovih dužnosti, u smislu davanja saveta, preporuka i procena koje se odnose na različite delatnosti.

Ukoliko revizor radi u banci, njegov posao će se odnositi na kontrolu i nadzor šalterskih radnika, reviziju filijale, održavanje baze podataka i sve računovodstvene i knjigovodstvene poslove u skladu sa zakonskom regulativom.

Ako radi u preduzeću, obrađuje izveštaje koji se odnose na bilans stanja, bilans uspeha, poreski bilans, statistički aneks i druge dokumente, pa je poznavanje osnova ekonomske struke od suštinskog značaja. Bitno je naglasiti da odgovornost za sve te dokumente ima preduzeće, a revizor je dužan da izrazi mišljenje o izvršenoj reviziji.

Koji su uslovi da biste postali revizor?

Ovlašćeni revizor je lice koje ima položeni ispit za sticanje zvanja revizora u javnom sektoru. Polaganje ispita se obavlja prema Pravilniku o uslovima i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja revizora. 

Da biste uopšte stekli pravo da polažete ispit, morate proći obuku, čiji se program sastoji iz tri dela:

 • osnovna obuka za interne revizore;
 • osnovna obuka za finansijsko upravljanje i kontrolu;
 • obuka za praktičan rad na internoj reviziji.

Cilj obuke je sticanje adekvatnih znanja o delovanju javne uprave i drugih javnih sektora i načina njihovog finansiranja, kao i planiranje revizije i efikasno izveštavanje u skladu sa revizorskim standardima i smernicama.

Program obuke obuhvata sledeće oblasti:

 • sistem javnih finansija (javna potrošnja, budžetski sistemi);
 • sistem budžetskog računovodstva (računovodstveni standardi za javni sektor, sistem glavne knjige trezora);
 • računovodstvo realnog sektora (knjigovodstvo i računovodstveni izveštaji, sistemi obračuna troškova);
 • revizija javnog sektora (proces i tehnike revizije, prevare i korupcija, revizija sistema).

Obuka podrazumeva teorijski deo (predavanja) i praktični deo (vežbe i proučavanje slučajeva).Ispit može da polaže lice koje ispunjava sledeće uslove:

 • da ima visoku školsku spremu;
 • da ima najmanje tri godine iskustva na poslovima revizije, interne kontrole ili finansijsko-računovodstvenim poslovima;
 • da ima potvrdu od Ministarstva finansija da je završilo obuku za obavljanje posla revizora;
 • da nije osuđivano i krivično gonjeno.

Ispit se sastoji iz ispitnih oblasti kao što su standardi, politike i okruženje interne revizije, vršenje interne revizije, veštine i tehnike interne revizije, upravljanje rizicima i interna kontrola javnog sektora. Za polaganje ispita može se prijaviti sam kandidat ili korisnik javnih sredstava kod koga je kandidat zaposlen. Svaka ispitna oblast sadrži 15 pitanja i polaže se pismeno.

Nakon uspešno položenog ispita, generalni državni revizor izdaje sertifikate za revizorsko zvanje državnog revizora i ovlašćenog državnog revizora. Ovim se postiže formalna potvrda za posedovanje neophodnih znanja za obavljanje posla.

Odgovornosti i veštine revizora

S obzirom na to da vrši nadzor i kontrolu rada u preduzećima, ispituje dokaze na bazi provere uzoraka, uočava nedostatke, revizor ima veliku odgovornost koja se tiče:

 • obrade i kontrole finansijskih i godišnjih izveštaja;
 • proveravanja usklađenosti sa zakonom;
 • obrađivanja rezultata revizije u vidu izveštaja;
 • izrađivanja planova i programa revizije;
 • upozoravanja na rizike i nedostatke;
 • predlaganja i davanja rešenja za otklanjanje nedostataka;
 • komuniciranja sa računovođama u slučaju nekih odstupanja;
 • pružanja saveta i davanja preporuka. 

Da biste bili kvalifikovani za obavljanje revizorskog posla, morate posedovati određene osobine i veštine, a to su:

 • odgovornost, tačnost, spretnost;
 • pregovaračke sposobnosti;
 • orijentisanost na detalje;
 • veštine u prikupljanju i analizi složenih podataka;
 • veštine rukovođenja;
 • kvalitetno procenjivanje i donošenje logičkih zaključaka.

Želite da postanete revizor?!

Reviziju možete učiti na nekim fakultetima, uglavnom na smeru bankarstva i finansija i računovodstva i revizije, ili pohađati obuku koju smo već naveli. Ipak, iskustvo je presudno za efikasno i delotvorno obavljanje ovog posla. Poznavanje zakonskih regulativa i propisa je bitan preduslov, a sve mimo toga je dugogodišnji rad.

Ako i vi želite da postanete revizor, zainteresovani ste za oblast finansija i računovodstva, možete se prijaviti za pohađanje obuke i steći sva neophodna znanja.

Napredna obuka za Office i HR menadžera

Organizator: Moja obuka d.o.o.

Sertifikovana obuka za HR i Office menadžera prilagođena aktuelnim potrebama tržišta, pored standardnog vođenja poslovne administracije obuhvata i vođenje evidencija zaposlenih, rad u CROSO, kao i osnove rada u SEF-u, sa aktuelnim promenama od 2024. godine. Izuzetne ocene polaznika.
Finansijski menadžment

Organizator: BusinessAcademy

Školovanjem na odseku Finansijski menadžment dobićete alate za vođenje novčanih tokova preduzeća. Naučićete kako da pravilnom kontrolom finansija direktno utičete na profitabilnost poslovanja.

Kurs iz računovodstva

Organizator: Institut za računovodstvo i reviziju d.o.o.

„Institut za računovodstvo i reviziju“ d.o.o., Beograd u saradnji sa Savezom računovođa i revizora organizuje početni kurs za obavljanje poslova u računovodstvu.