Kurs iz računovodstva

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Njegoševa 19, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
Kurs traje 50 školskih časova (5-6 nedelja).
Vreme održavanja:
večernji
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Novi Sad

CENA: 30000 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

 

Početni kurs za obavljanje poslova u računovodstvu

„Institut za računovodstvo i reviziju“ d.o.o., Beograd u saradnji sa Savezom računovođa i revizora organizuje početni kurs za obavljanje poslova u računovodstvu.

Kurs je namenjen:

 • licima koja se po prvi put sreću sa računovodstvom,
 • licima koja imaju obrazovanje ekonomske struke, ali se u praksi nisu bavila računovodstvom,
 • licima koja obavljaju u praksi deo računovodstvenih poslova i žele da steknu znanje o celini.
 • Kurs počinje upoznavanjem sa osnovnim pojmovima u računovodstvu, a nakon toga se kroz teoriju i praktične primere obrađuje dvojno knjigovodstvo kroz gradivo raspoređeno po klasama.

Sadržaj kursa

Osnove računovodstva

 • Pojam, ciljevi i sadržina računovodstva (regulativa, isprave, odgovornost, rokovi dostavljanja i knjiženja) 
 • Pojam i sadržaj bilansa stanja i bilansa uspeha
 • Poslovne promene i uticaj na bilans stanja i bilans uspeha
 • Računovodstvena načela
 • Poslovne knjige sistema dvojnog knjigovodstva (evidencije poslovnih promena u dnevniku i glavnoj knjizi)
 • Knjigovodstvo u uslovima automatske obrade podataka
 • Pojam i sadržaj kontnog okvira
 • Evidencija novčanih sredstava u blagajni i na tekućem računu
 • Pojam i evidencija potraživanja od kupaca
 • Pojam i evidencija obaveza prema dobavljačima
 • Stalna imovina (amortizacija i otpisivanje osnovnih sredstava)

Dvojno knjigovodstvo

 • Klasa 0: Upisani a neuplaćeni kapital i stalna imovina
 • Klasa 1: Zalihe i stalna sredstva namenjena prodaji
 • Klasa 2: Kratkoročna potraživanja, novčana sredstva i aktivna vremenska razgraničenja
 • Klasa 3: Kapital
 • Klasa 4: Dugoročna rezervisanja, obaveze i pasivna vremenska razgraničenja
 • Klasa 5: Rashodi
 • Klasa 6: Prihodi
 • Klasa 7: Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha
 • Klasa 8: Vanbilansna evidencija
 • Klasa 9: Obračun troškova i učinaka

Finansijski izveštaji

Iskazivanje podataka u obrascima bilansa stanja i bilansa uspeha

Trajanje kursa

Kurs traje 50 školskih časova.

Nastava se održava tri puta nedeljno (ponedeljkom, sredom i petkom) u terminu od 17.30 do 20 časova.

Mesto održavanja kursa

Kurs se održava u Beogradu i Novom Sadu (ako se prijavi više od 10 polaznika).

Nastava se izvodi u prostorijama Saveza računovođa i revizora Srbije.

Polaznici kursa dobijaju:

 • Literaturu (knjigu i kontni plan)
 • Uverenje po završenom kursu
 • Osveženje za vreme nastave (voda, kafa i čaj).

*** Ne postoje skriveni troškovi.

Način plaćanja:

Plaćanje se može vršiti u tri rate.

Pogodnost za grupe i preduzeća iz kojih se prijavi više od 3 kandidata.

Preporuka:

Posebno preporučujemo pohađanje ovog kursa kandidatima za sticanje profesionalnih zvanja u računovodstvu.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com