Kako postati notar?

Raditi kao notar je veoma unosno i plaćeno zanimanje, jer mnoge pravne dokumente i potvrde moraju potvrditi javni beležnici. Glavna uloga notara je da overava pravne dokumente, ugovore, sporazume, punomoćja i da odgovara za njihovu zakonitost, a ne postoji osoba koja bar jednom nije otišla kod notara da bi overila određeni dokument i dobila potvrdu validnosti. 

Zato nije iznenađujuća činjenica da je ovo jedno od najtraženijih zanimanja s obzirom na veliki broj zahteva koje notari svakodnevno imaju. Čime se sve bavi notar i kako uopšte postati notar, saznaćete u ovom tekstu.

Ko je notar (javni beležnik)?

Notar je nezavisna ličnost u oblasti prava koja na osnovu javnih ovlašćenja izdaje isprave i dokumente, overava i čuva originale i vrši druge poslove određene zakonom kako za fizička, tako i za pravna lica. Za njegovo imenovanje je nadležan ministar pravde, koji svojim potpisom odobrava titulu javnog beležnika.

Notari imaju veoma bitnu ulogu u društvu – pružanje pravne bezbednosti, pogotovo u slučaju pronevera, rizika i manipulacije prilikom verifikacije dokumenata, osnivanja preduzeća, kao i u drugim oblastima. Osim toga, svojim dužnostima rasterećuju sudove od određenih pravnih postupaka i evidencija na koje bi bespotrebno trošili vreme i svoje resurse.

U skladu sa tim, funkcije notara se mogu svrstati u tri kategorije:

 1. Zaštita interesa stranaka – Ovom funkcijom notar osigurava pravičnost u pravnim poslovima između dve ili više stranaka, odnosno njihovih suprotstavljenih interesa. Prilikom razgovora sa njima, pruža im sve neophodne savete, jer je u takvim situacijama nepristrasan, materijalno nezainteresovan za njihov slučaj, a pritom stručan. Krajnji cilj je da izmiri i usaglasi suprotstavljene strane i nađe adekvatno rešenje koje svima odgovara. 
 2. Ubrzanje pravnog prometa – Njegova uloga je i da ubrza pravni promet u svim onim oblastima koje se odnose na funkcionisanje tržišta robe, usluga i kapitala. Kako bi se skratio proces prilikom sklapanja ugovora između dve strane koji zahteva proveru od strane više lica (advokata ili sudija), postupak se ostvaruje na jednom mestu, i to kod javnog beležnika.
 3. Olakšan rad pravosuđa – Skraćeni postupak sudskog postupka je od velikog značaja za klijenta i sud, jer su javni beležnici na sebe preuzeli deo dužnosti i odgovornosti koje sudija ima. Sve više imaju ulogu posrednika između suprotstavljenih strana i funkciju rešavanja konfliktnih situacija između njih. Pojedine delatnosti nadzire sud, kao što su sastavljanje propisa imovine, podela imovine na osnovu saglasnosti strana, prodaja nepokretnosti, brakorazvodne parnice.

Da biste bili bliže upoznati sa svim odgovornostima koje notar ima, navešćemo dužnosti koje su sastavni deo njegovog posla, od kojih su najvažnije:

 • Sastavljanje beležničkog akta – Prva faza prilikom sastavljanja beležničkog akta je razgovor sa strankama, prilikom kojeg se notar detaljno upoznaje sa njihovim namerama i pruža im informacije o potencijalnim pravnim posledicama. Potom se sastavlja nacrt beležničkog akta. Nakon toga se, ako se strane usaglase, potpisuje nacrt na osnovu prethodno utvrđenog identiteta obe stranke, a poslednju fazu čine potpis i pečat javnog beležnika. 
 • Izdavanje potvrda – Postoje različite vrste potvrda koje svakodnevno treba da se izdaju ili overe građanima. Neke od najčešćih koje se odnose na beležnička akta jesu potvrde da je određeno lice u životu, ovlašćenje lica za osnivanje preduzeća, opomene, potvrde o otkazu, lične potvrde.
 • Službena overa dokumenata i potpisa – Većina dokumenata, da bi stekla validnost, mora da prođe overu od strane notara i na taj način postaje važeća kod poslodavaca i klijenata. Što se tiče overe potpisa, proverava se identitet stranke koja je potpisala određeni dokument. Ova vrsta administrativnog posla predstavlja najčešći deo posla koji notari obavljaju.
 • Čuvanje vrednih dokumenata – Notar ima dužnost da čuva isprave i hartije od vrednosti koje predaje određenom licu na zahtev stranke.
 • Dužnosti po sudskom nalogu – Odnose se na upravljanje nepodeljenom imovinom u okviru ostavinskog postupka, popis imovine, predstavljanje poslovno nesposobnih i odsutnih lica. U posebnim slučajevima, notar može imati ulogu u vansudskom rešavanju sporova, tj. funkciju posredovanja i mirenja na osnovu saglasnosti stranaka.

Koji su uslovi da postanete notar?

Da bi određeno lice bilo imenovano za notara, tj. javnog beležnika, mora ispuniti sledeće uslove:

 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da ima više od 18 godina;
 • da ima diplomu pravnog fakulteta u Republici Srbiji ili da je nostrifikovao diplomu pravnog fakulteta izvan zemlje;
 • da ima položen pravosudni ispit, ispit za javnog beležnika i minimum pet godina iskustva u struci;
 • da je zdravstveno i poslovno sposoban;
 • da poseduje elementarnu pismenost prilikom govora, čitanja i pisanja maternjeg jezika;
 • da dostojno obavlja pravne poslove;
 • da položi zakletvu.

Svaki notar, da bi dosledno obavljao svoj posao, treba da poseduje određene osobine kao što su integritet i poštenje, kao i mentalnu stabilnost, jer se susreće sa različitim profilima ličnosti u različitim situacijama. Ako želite dodatnu obuku za notara, možete je pohađati u nekoj od agencija za regulisanje javnih beležnika ili u organizaciji kao što je Nacionalno notarsko udruženje.

Ukoliko ispunjavate sve navedene uslove, moći ćete da obavljate veoma plaćen pravni posao. Diploma pravnog fakulteta je prvi korak na putu da postanete notar, a sve ostale veštine neophodne za ovaj posao možete naknadno steći. Zato, ako želite da gradite karijeru u ovoj oblasti, krenite o tome ozbiljno da razmišljate već nakon sticanja diplome.

Bezbednost i zdravlje na radu

Organizator: Privredna komora Srbije

Cilj nastave je priprema polaznika za polaganje ispita za praktično obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa
Pravilnikom o programu, načinu i visini troškova za polaganje stručnog ispita i zakonskom regulativom iz oblasti BZR. Usvajanje praktičnih
znanja i veština u primeni propisa iz ove oblasti, lak i sistematski pristup usvajanju i primeni znanja.

Preduzetništvo

Organizator: BusinessAcademy

Školovanjem na odseku Preduzetništvo dobićete praktične alate i iskustvo potrebno za uspešno vođenje sopstvenog biznisa.

Napredna obuka za Office i HR menadžera

Organizator: Moja obuka d.o.o.

Sertifikovana obuka za HR i Office menadžera prilagođena aktuelnim potrebama tržišta, pored standardnog vođenja poslovne administracije obuhvata i vođenje evidencija zaposlenih, rad u CROSO, kao i osnove rada u SEF-u, sa aktuelnim promenama od 2024. godine. Izuzetne ocene polaznika.