Microsoft Development

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
01.05.2021.
Trajanje kursa:
2 semestra
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1214 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Microsoft Development – najbolje iz oba sveta: sinergija Web i Desktop tehnologija

Na Microsoft Development programu upoznaćete se sa osnovama projektovanja, implementacije, razvoja i izrade desktop aplikacija, kao i naprednih web aplikacija i sajtova. Naučićete da koristite .NET tehnologiju i ovladaćete osnovama web programiranja.

Tokom programa, koristićete razvojna okruženja Visual Studio 2010 i MS SQL Server i osposobiti se za rad u njima. Nakon završetka, bićete u mogućnosti da programirate za Microsoft Windows platforme, kao i u
online okruženju koristeći ASP.NET tehnologije.

Osposobite se za rad u Windows i Web okruženju


Preuzmite znanja koja su Vam potrebna kako biste kreirali i razvijali aplikacije na Windows i Web platformama. Program Microsoft Development pruža Vam mnoštvo tehnika Windows programiranja kroz .NET specijalizovane klase za kreiranje windows forms i WPF aplikacija, kao i rukovanje njima. Uz to, kreiraćete napredne web aplikacije, uz pomoć Microsoft MVC frameworka i Web Forms tehnologija. Takođe, proučavaćete tehnike za kreiranje kompleksnih, frekventnih i skalabilnih web aplikacija, kao i RIA aplikacija uz pomoć Microsoft Silverlight tehnologije.

Softversko inženjerstvo u cilju profesionalnog razvoja


U okviru ovog programa obučićete se za razvoj, upravljanje i održavanje softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima, oslanjajući se na discipline računarske nauke, računarskog inženjerstva, menadžmenta, projektnog menadžmenta (upravljanja projektom), upravljanja kvalitetom, softverske ergonomije i sistemskog inženjerstva.


Windows Communication Foundation tehnologija Vama na usluzi


Na ovom programu obradićete tematiku izgradnje i modifikacije Windows i web servisa kroz Windows Communication Foundation tehnologiju. Pored tehnika za kreiranje i kontrolu web servisa na serverskoj strani, bićete u prilici da se upoznate sa tehnikama konzumacije web servisa od strane klijenta.


Microsoft Development – plan i program 

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 OOP Introduction to Object Oriented Programming 32
2 ITP Introduction to Programming in C# 24
3 HJC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 24
4 SQL SQL Programming and Administration 24
5 MWD Introduction to Microsoft Web Development 32
6 EL1 English Language 1 online


II HALF
 

No. Code Class No. of classes
7 DAD Desktop (Windows) Application Development 40
8 SWE Software Engineering 12
9 MDA Microsoft Data Access 32
10 WAD Web Application Development 44
11 MWS Microsoft Web Services  32
12 CCS Cambridge Computer Science* online
13 EL2 English Language 2 online
14 PRJ Project /
15 FCE FCE/BEC Vantage** online

 

*Izborni predmet.

 

** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAMU okviru školovanja na Software Engineering programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu.

 


Program Microsoft Development obuhvata 13 predmeta:

1. Introduction to Object Oriented Programming
Kurs predstavlja osnovne ideje i koncepte objektno-orijentisanog programiranja, prateći njihov logički razvoj. Tokom kursa se obrađuju apstraktno programiranje, objektno orijentisanane tehnike u programiranju i načini razmišljanja, razlike u odnosu na proceduralne i modularne jezike, apstraktni tipovi podataka, enkapsulacija, nasleđivanje, polimorfizam i apstrakcija. Osnovni cilj kursa je da kod polaznika postavi čvrste teorijske osnove za praktičnu nadgradnju u vidu projektovanja i pisanja objektno orijentisanog softvera.

2. Introduction to Programming in C#
Kurs proučava sintaksu i metodologiju C# programa u okviru .NET framework okruženja. Takođe, obrađuje se objektni model .NET framework platforme iskazan kroz jezik C#. Kurs se bazira na .NET framework okruženja. Cilj ovog kursa je upoznavanje sa osnovnim konceptima programiranja i jezika C#.

3. Programming HTML5 with JavaScript and CSS3
Kurs obrađuje tehnologije HTML5, CSS3 i JavaScript, koje su osnova za razvoj Web i Store Microsoft aplikacija. Tako će polaznici naučiti kako da implementiraju i manipulišu strukturom jednog HTML dokumenta i njegovim objektima. Kurs prikazuje i kako se CSS jezik može koristiti za selektovanje i stilizovanje elemenata, ali i za kreiranje animiranog i prilagodljivog korisničkog interfejsa. Na kraju, kurs obrađuje i osnove jezika JavaScript, i njegovo korišćenje za manipulisanje strukturom i podacima HTML dokumenta.

4. SQL Programming and Administration
Krajnji ishod kursa je zaokruživanje znanja programera ili administratora da konkretan realan sistem preslikaju u korisničku SQL Server bazu i kreiraju aplikaciju. Koristeći osobine SQL servera polaznici će tokom ovog kursa savladati TRANSACT-SQL (Structured Query Language) jezik, naučiti da dizajniraju SQL server baze podataka, održavaju i administriraju SQL servere.

5. Introduction to Web Application Development
Obrađuje osnovne tehnike programiranja dinamičkih Web stranica kroz .NET platformu, pomoću programa Visual Studio. U okviru njega se uče koncepti API-ja za razvijanje MVC 2 i AJAX Web aplikacija, server kontrole, događaji unutar web aplikacija, komunikacija web aplikacije sa bazama podataka pomoću LINQ, ADO.NET i Dynamic Data, tehnologija MVC2...

6. English Language 1
Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

7. Desktop (Windows) Application Development
Objašnjava osnove i napredne tehnike Windows programiranja kroz .NET platformu i specijalizovane klase za kreiranje Windows Forms i WPF aplikacija i rukovanje njima. Cilj kursa je osposobljavanje korisnika za samostalno kreiranje ili modifikaciju Windows Forms ili Windows Presentation Foundation aplikacija.

8. Software Engineering
Kurs predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

9. Microsoft Data Access
U kursu su prikazane osnovne tehnike rada sa podacima korišćenjem Microsoft tehnologija. Na taj način obrađene su osnove ADO.NET okvira za rad sa podacima u povezanom i nepovezanom okruženju. U kursu je objašnjena i upotreba specijalnog jezika koji omogućava laku pretragu podataka u različitim oblicima – LINQ. Pojmu objektno-relacionog mapiranja posvećen je značajan deo, a poseban akcenat se stavlja na korišćenje tehnologije Entity Framework. Dakle, polaznici će naučiti kako se rukuje podacima primenom EF tehnologije, šta je to Code First pristup, ali i koje su napredne tehnike za rad sa podacima.

10. Web Application Development - ASP.NET MVS
Kurs pokriva osnovne i napredne aspekte razvoja web aplikacija korišćenjem Microsoft tehnologije ASP.NET MVC. Pored osnovnih pojmova MVC softverskog okvira, kurs obrađuje pojmove kao što su bezbednost, rutiranje, lokalizacija, keširanje i klijentsko programiranje. Na taj način se polaznici upoznaju sa potrebnim tehnikama za kreiranje i konfigurisanje bezbednih, modernih web aplikacija koje rukuju podacima.

11. Microsoft Web Services 
Kurs Microsoft Web Services bavi se razvojem servisno orijentisanih aplikacija korišćenjem SOAP arhitekture. Polaznici će naučiti kako se kreiraju distribuirane aplikacije, koje se izvršavaju na više različitih računara, ali i na platformi. Kurs obrađuje tehnologiju Windows Communication Foundation za kreiranje servisa po SOAP protokolu. Gradivo kursa pokriva kreiranje WCF servisa, različite tehnike za njihovo hostovanje i konzumiranje, kao i opsežno uputstvo za njihovo konfigurisanje.

12. Cambridge Computer Science
Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

13. English Language 2
Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

14. Project
Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

15. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja "odskočnu dasku" za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.


Kako izgledaju predavanja?


Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj i e-learning varijanti.

Predavanja su zasnovana na praktičnim primerima, minimumu teorije i maksimumu prakse. Učenje je zasnovano na zadacima i projektima, čime se veoma brzo osposobljavate da samostalno obavljate budući posao.

Program je organizovan oko razvijanja aplikacija na Windows i Web platfromama, upravljanja i održavanja softvera, kao i usvajanja tehnika za kreiranje kompleksnih, frekventnih i skalabilnih web aplikacija. Posebna prednost koja se stiče programom jeste usvajanje pogleda sa dve strane: iz pozicije programera i iz pozicije korisnika.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

Za Microsoft Development program raspoloživa su 4 nivoa Microsoft sertifikacije:

MTA - Microsoft Technology Associate:

  • MTA: Developer 

MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist:

  • MCTS: Visual Studio

MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate:

  • MCSA: Web Applications
  • MCSA: Universal Windows Platform

MCSD - Microsoft Certified Solutions Developer:

  • MCSD: Web Applications

 

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Microsoft Web Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Microsoft Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Microsoft Development programu
  • ITAcademy Certified Developer for Microsoft Technologies sertifikat 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com