Kako postati policajac?

Da biste postali policajac, potrebno je da pohađate specijalnu obuku na kojoj ćete steći sve potrebne veštine, i to u okviru posebnog sektora koji odaberete. Postupak prijave, ali i proces testiranja za ovu struku izuzetno je kompleksan, jer su uslovi za upis brojni, a kriterijumi veoma visoki. Šta je tačno potrebno da biste pohađali policijsku obuku, koje veštine treba da posedujete i koji sve sektori u policiji postoje, saznaćete u ovom tekstu.

Koje uslove kandidat mora da ispunjava?

Da biste stekli pravo da pohađate obuku za policajca, morate da ispunite sledeće uslove:

 1. da ste državljanin Republike Srbije;
 2. da imate prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
 3. da imate prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice;
 4. da ispunjavate bezbednosne uslove za prijem u radni odnos u Ministarstvo unutrašnjih poslova Repiblike Srbije;
 5. da nemate manje od 18, a više od 24 ili 27 godina starosti (za svršene studente Kriminalističko-policijskog univerziteta);
 6. da imate završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ili završene osnovne strukovne studije Kriminalističko-policijskog univerziteta;
 7. da posedujete vozačku dozvolu za upravljanje vozilom B kategorije;
 8. da ispunjavate kriterijume fizičke, psihološke i zdravstvene sposobnosti.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja pohađaju završnu godinu srednje škole ukoliko do kraja isteka konkursa dostave fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju. Isto važi i za lica koja trenutno ne poseduju vozačku dozvolu: ukoliko do dana zaključenja konkursa dostave njenu fotokopiju, imaju pravo učešća na konkursu. Uz prijavu je neophodno dostaviti izvod iz matične knjige rođenih i potvrdu o izvršenoj uplati manipulativnih troškova (zdravstveni pregledi, overene fotokopije diplome srednje škole i vozačke dozvole).

Koje veštine policajac treba da poseduje?

Bitan uslov da bi se obavljao ovako zahtevan posao jeste posedavanje određenih veština koje ćete steći na obuci, od kojih su najvažnije:

 • operativne policijske veštine;
 • fizička spremnost;
 • veštine komunikacije;
 • rukovanje policijskim oružjem;
 • pružanje prve pomoći;
 • poznavanje stranog jezika.

Kako izgleda proces selekcije za Policijsku akademiju?

Osim što morate da ispunite prethodno navedene uslove, veoma je bitno da znate šta se na prijemnom ispitu očekuje od vas i koje sposobnosti morate da posedujete. Prilikom selekcije kandidata, u obzir se uzimaju sledeći kriterijumi:

 1. Ispunjeni uslovi morfološkog statusa
 2. Za pripadnike muškog pola: Telesna visina najmanje 1,73 m i telesna težina do 10 kg više ili 10 kg manje za visinu umanjenu za 100 cm.
 3. Za pripadnice ženskog pola: Telesna visina najmanje 1,65 m i telesna težina do 3 kg više ili 12 kg manje za visinu umanjenu za 100 cm.
 4. Utvrđivanje zdravstvenog stanja – Podrazumeva lekarski pregled, test psiholoških sposobnosti i test na upotrebu psihoaktivnih supstanci, pre kojih morate da pripazite na unos određenih namirnica i alkoholnih pića, i da izostavite intenzivniju fizičku aktivnost radi relevantnih rezultata analiza. Troškove pregleda snose kandidati.
 5. Osnovni test sposobnosti – Na ovom testu se procenjuje vaše kognitivno rasuđivanje, čitanje i rešavanje problema, koji se smatraju važnim preduslovom za uspešno pohađanje policijske obuke. Sastoji se iz testa bazično-motoričkih sposobnosti, testa opšte informisanosti i testa iz srpskog jezika i književnosti.
 6. Test fizičke kondicije – Procenjuju se vaša fizička spremnost i kondicija, i to praktikovanjem vežbi izdržljivosti, pokretnosti, procenjivanjem vaše ravnoteže i koordinacije, fleksibilnosti i mišićne snage. U sklopu testa nalaze se i parametri kao što su kardiorespiratorna forma i telesna struktura.
 7. Poligrafski test – Podrazumeva proveru istinitosti vaših tvrdnji koje ste naveli prilikom prijave, i to priključivanjem na poligrafski instrument. Od vas se očekuje da na postavljena pitanja odgovorite sa da ili ne.
 8. Psihološki test procene – Utvrđuje se mentalni sklop vaše ličnosti, tj. da li ste mentalno i emocionalno sposobni da pohađate obuku.

S obzirom na ozbiljnost ove profesije, koja se najviše tiče stroge discipline, stabilnog psihofizičkog stanja pojedinca i velikog broja zahtevanih sposobnosti i veština, proces prijave i testiranja za Policijsku akademiju je dugotrajan. Obuka za policajce je veoma zahtevna i iziskuje veliki napor i konstantnu posvećenost da biste stekli sve neophodne veštine i bili u potpunosti kvalifikovani za ovaj posao.

Program stručnog osposobljavanja polaznika policijske obuke

U okviru programa obuke za policajca tačno su određeni sadržaj, ciljevi i ishodi, izgled nastave, trajanje i fond časova, kao i načini proveravanja i ocenjivanja polaznika. Program je osmišljen na osnovu analize zadataka već uniformisanih policijskih službenika i tako je utvrđen sistem nastave, tj. znanja i veštine koji su potrebni za obavljanje osnovnih policijskih poslova. Stručni modeli u okviru programa podrazumevaju sledeće:

 • Bezbednosni sektor;
 • Upotreba sredstava prinude;
 • Bezbednost saobraćaja;
 • Suzbijanje kriminala;
 • Granična bezbednost;
 • Terenska obuka.

Što se tiče teorijskog dela, utvrđene su opšte teme koje svaki polaznik mora da pređe, a to su:

 • Prava i dužnosti policajaca;
 • Krivično i krivično procesno pravo;
 • Obavljanje upravnih poslova, prekršajnog i disciplinskog postupka;
 • Osnovi bezbednosti;
 • Rad policije u zajednici i kodeks policijske etike;
 • Psihologija za policijske službenike.

Sve što polaznici nauče, bilo kroz teoriju ili praksu, mora se proveriti i oceniti kroz testove znanja, situacione testove, usmeno ispitivanje i demonstraciju praktičnih veština.

Koje vrste policije postoje?

Obuke za policajca se razlikuju u zavisnosti od toga za koju se vrstu policije odlučite, dok su opšti uslovi za njihovo pohađanje isti. Postoji nekoliko vrsta policije:

 1. Saobraćajna policija;
 2. Kriminalistička policija;
 3. Žandarmerija;
 4. Vojna policija;
 5. Komunalna policija;
 6. Granična policija;
 7. Specijalna antiteroristička jedinica;
 8. Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata;
 9. Helikopterska jedinica.

Saobraćajna policija

Na obuci za saobraćajnog policajca polaznik se uči organizovanom funkcionisanju drumskog saobraćaja i sprovođenju efikasne kontrole propisa kada je bezbednost saobraćaja na putevima u pitanju. Takođe, svrha rada Saobraćajne policije je i zaštita građana i materijalnih vrednosti u procesu prevoženja, i to sprovođenjem preventivnih aktivnosti pomoću baze podataka o vozilima, vozačima, saobraćajnim prekršajima i saobraćajnim nezgodama. Pored ovih dužnosti, polaznici će naučiti i inspekcijsko-tehničke poslove bezbednosti saobraćaja, poslove međunarodne saradnje i odnose sa javnošću ako dođe do ozbiljnih prekršaja ili nesreća na putu.

Kriminalistička policija

Kriminalistička policija je odgovorna za sve poslove koji se tiču otkrivanja i suzbijanja organizovanog kriminala i primene najefikasnijih taktika za rasvetljavanje krivičnih dela. Osim toga, planira i organizuje blagovremeno informisanje, izveštavanje i koordinaciju rada službi. Službe su podeljene na određene sektore kao što su:

 • Služba za borbu protiv organizovanog kriminala;
 • Služba za kriminalističko-obaveštajne poslove;
 • Nacionalni centar za kriminalističku forenziku;
 • Služba za borbu protiv droga;
 • Služba za borbu protiv terorizma;
 • Služba za kriminalističku analitiku;
 • Služba za otkrivanje ratnih zločina;
 • Služba za specijalne istražne metode.

Žandarmerija

Žandarmerija je policijska jedinica koja deluje na visoko rizičnim skupovima poput protesta ili demonstracija i ima ulogu spasavanja ljudi u situacijama vremenskih nepogoda i suzbijanja terorizma. Glavne nadležnosti Žandarmerije su:

 • uspostavljanje javnog reda;
 • obezbeđenje objekata i ličnosti;
 • pružanje pomoći u vanrednim situacijama;
 • lišavanje slobode članova kriminalnih grupa;
 • pružanje pomoći prilikom nesreća u drumskom, železničkom i avio saobraćaju;
 • ronilačke i nautičke aktivnosti.

Žandarmerija se angažuje uz odobrenje direktora policije i saglasnost ministra unutrašnjih poslova.

Vojna policija

Vojna policija je odgovorna za obavljanje poslova opšte bezbednosti u Ministarstvu odbrane Republike Srbije i Vojsci Srbije. Nadležnosti Vojne policije su:

 • održavanje vojnog reda i discipline;
 • suzbijanje kriminala;
 • obezbeđenje vojnih objekata, lica, dokumenata i naoružanja;
 • kontrola vojnog saobraćaja;
 • zaštita protiv terorizma.

Komunalna policija

Komunalna policija je nadležna za obavljanje delatnosti u oblastima zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, održavanja javnog reda i mira, održavanja reda u korišćenju zemljišta, ulica, lokalnih puteva i nesmetanog obavljanja poslova iz nadležnosti grada. Komunalna policija se bavi i ovim pitanjima:

 • opšta uređenost naselja;
 • parkiranje vozila na javnim parkiralištima;
 • održavanje čistoće na javnim površinama;
 • postavljanje montažnih objekata na raznim događajima;
 • zaštita od buke;
 • vršenje spasilačke funkcije i dr.

Granična policija

Svoju funkciju Granična policija ostvaruje preko specijalnih odeljenja za: granicu, strance, suzbijanje prekograničnog kriminala, kriminalističko-obaveštajne poslove i međunarodnu saradnju. Svoju ulogu Uprava granične policije obavlja i preko Dežurnog centra, čija je nadležnost da prati pojave i događaje na granici u kojima su učestvovali strani državljani i o tome obaveštava Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije.

Specijalna antiteroristička jedinica

Ova policijska jedinica spada u najelitnije organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koja je nadležna za izvršavanje najsloženijih i visokorizičnih zadataka bezbednosti. S obzirom na to da učestvuje u borbi protiv terorizma, ova policijska jedinica mora biti opremljena najsavremenijom opremom, pomoću koje će biti spremna da reši najteže situacije. Specijalna antiteroristička jedinica namenjena je za izvršavanje sledećih zadataka:

 • izvršavanje bezbednosnih zadataka u borbi protiv terorizma;
 • intervencije prilikom talačkih situacija;
 • intervencije prilikom kriznih situacija u vazduhoplovima;
 • intervencije u slučaju pružanja otpora vatrenim oružjem.

Kandidati koji žele da se obuče i rade u ovoj jedinici moraju da prođu test psihofizičkih sposobnosti, specijalistički lekarski pregled, proveru da nisu osuđivani i selektivnu obuku u trajanju od mesec dana.

Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata

Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata vrši bezbednosnu zaštitu određenih lica, i to:

 • predsednika Republike Srbije;
 • predsednika Narodne skupštine Republike Srbije;
 • predsednika Vlade Republike Srbije;
 • ministra spoljnih i unutrašnjih poslova Republike Srbije;
 • direktora Policije Srbije;
 • stranih državnih lica prilikom posete Republici Srbiji.

Policijski službenici Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata štite i nosioce najviših pravosudnih funkcija u zavisnosti od stepena ugroženosti.

Helikopterska jedinica

Helikopterska jedinica, kao i sve ostale koje smo naveli, obavlja poslove zaštite bezbednosti građana u slučaju narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. U sklopu svoje nadležnosti pripadnici Helikopterske jedinice vrše i poslove kontrole granice, kontrole saobraćaja, gašenja požara i sprovođenja intervencija spasavanja. Prevoz ljudi, opreme i određenih sredstava u hitnim slučajevima predstavlja bitan deo posla ove policijske jedinice. Zbog potrebe za stalnim usavršavanjem letačkog i vazduhoplovno-tehničkog osoblja, osnovan je Centar za obuku letačkog osoblja, koji je registrovan kod vazduhoplovnih vlasti Republike Srbije.

Obučite se i vi za policajca!

Ukoliko smatrate da je ovaj poziv baš za vas i imate tražene sposobnosti, pripremite se za upis i testove u sklopu procesa selekcije. Da biste postali policajac u određenoj oblasti, morate proći profesionalnu obuku i steći set veština koje po pitanju fizičke i mentalne snage premašuju sve ostale. Uslovi za upis su brojni jer su kriterujumi za obavljanje posla policajca izuzetno visoki. Pripremite se na vreme i upišite se!