Kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa - offline

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 6/5/521, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
2 meseca od 17 do 20 h ukupno 66šk/časa(54 šk/čas.ručno +12čas na programu Bilans prvi mesec 1 puta nedeljno 3 sata ; drugi mesec 2* nedeljno 3 sata 1 subota 4 sata
Vreme održavanja:
poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Jagodina, Novi Sad, Subotica

CENA: 33000 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

 

Sertifikovani kurs samostalni knjigovođa offline 70-ta generacija

 

Postanite vlasnik najvećeg potencijala u zvanju knjigovodja. Omogućite sebi da aktivno krojite svoju budućnost, imajući u rukama ovakav zanat u današnjem vremenu zlata vredan.

Mi smo vaša podrška

U 2017 godini dobili smo zvanični serifikat da smo firma od poverenja. 

  

 

 

Mesta  odrzavanja kursa 

Beograd Nemanjina 28 prostorije Radničkog univerziteta Djuro Salaj  

Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina 6/5/521 Prijave za 

Plaćanje: 

Cena kursa u   sa aciskim popustom od 30% i iznosi 23100,00
Plaćanje : mogućnost plaćanja na 2 rate, prva rata 13.100,00 na dan početka kursa, 10000,00,

Cena IZRADE sertifikata sa prilogom o ostvarenim bodovima na ispitima je 2500,00 dinara

 Vreme održavanja nastave Za Beograd  prvih mesec dana po 3 sata 1 puta nedeljno od 17 i 30 do 20 časova  drugih mesec dana 2* nedeljno od 17 i 30 do 20 časova 

Za Novi Sad :prvih mesec dana po 3 sata 1 puta nedeljno od 17  do 20 časova drugih mesec dana 2* nedeljno od 17 do 20 

Kurs osamostalni knjigovođa offline odvija se tako  što imitira online vođenje knjigovodstva virtuelne veletrgovačke kompanije. Kurs je celovit i obuhvata poslove od dokumenta do finansiskih izveštaja Dobrodošli. Na kursu se vrši obuka za analitiku i sintetiku i rade se obračuni za zarade, osnovna sredstva i amortizaciju ;obračun zaliha veleprodaje i podnose se sve vrste poreskih prijava. Kurs pruža celovita znanja i za prosto i za dvojno knjigovodstvo. 

Učite od eksperata 

Autori  izvornog kursa samostalni knjigvovodja  su :

1. Nada Zlatković diplomirani ekonomista ;ovlašćeni revizor ;stečajni upravnik sa 35-godišnjim iskustvom u računovodstvu i kontroli

2. Jelena Bogdanović master strategiskog menadžmenta sa 12 godišnjim iskustvom u voddenju poslovnih knjiga i podnošenju finansiskih izveštaja i   autor kursa ovlašćeni knjigovodja 

Predavači: Nada Zlatković i Jelena Bogdanović

Sadržaj kursa : 

1.Likvidatura Poresko knjigovodstvo 1  -analitika poslovne imovine i obaveza 14 školskih časova

2. Obračun zarade , obračun spoljnotrgovinskog poslovanja  i  poresko knjigovodstvo 20 

2. Finansisko - sintetičko (glavna knjiga )knjigovodstvo ukupno i 18 školskih časova

3. izrada finansiskih izveštaja i rad u Billansu 16 školska časa

 

Šta ćete znati kad završite kurs?

Bićete osposobljeni voditi organizaciju knjigovodstva potraživanja, financijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala i obveza. Voditi evidenciju kupaca i dobavljača (saldakonti kupaca i dobavljača. Sastaviti platne liste i obračunavati zarade ;Raditi obračun uvoza i izvoza. Vršiti devizna plaćanja i obračunavati kursne razlike. Kreirati poslovne knjige .Podnositi relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednost :poreza i doprinosa na zarade obračunati i kreirati poslovne knjige poljoprivrednih gazdinstva. Koristit ćete se knigovodstvenim softverom za vođenje knjigovodstva, imati znanja za izradu Financijskih Izvještaja za Preduzeća i Preduzetnike po Zakonima obveznike Srbije i standarda financijskog izvještavanja.

Koje najnovije zakone ćete savladati ?

Zakon o Računovodstvu,zakon o radu, zakon o porezu na dohodak gradjana ,zakon o socijalnim doprinosima ,zakon o porezu na dodatu vrednost sa pravilnicima i podzakonskim aktima.Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju,carinski zakon i zakon o deviznom poslovanju  

Na nastavi se nekoriste prezentacije  ili  videa, već nastavnik predaje uživo  ( naša obuka i kontrola i vaš praktičan rad.)

Nastava se odvija po segmentima uz celo vreme praktično vodjenje virtuelne firme:

Moduli: 

 1. Izrada originalnih  finansijskih izveštaja bilans uspeha, bilans stanja, statistički anex
 2. Izrada zaključnog lista ručno,
 3. Predzakjljučna i zaključna knjiženja,
 4. Izrada i ,podnopšenje i kontiranje podnete PPPDV-prijave, 
 5. Kniženje svih poslovnih promena  sa kursa kroz glavnu knjigu,
 6. Primena pravilnika o kontnom okviru,
 7. Osnova dvojnog knjigovodstva, pravila knjiženja, principi dokumentovanosti, principi dvojnosti, principi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže,
 8. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun kursnih razlika,
 9. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza,
 10. Isplata zarade i poreza i doprinosa na zarade na odgovarajuće uplatne račune ,
 11. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. 
 12. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača),
 13. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika,
 14. Knjiženje kroz KIR. Kniženje prodaje proizvodnih usluga,
 15. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe  i usluge , evidentiranje kroz robne kartice,
 16. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu,
 17. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava,
 18. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva,
 19. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje, knjiženje kroz knjige KPR,
 20. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom, osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna - pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija,

Dodatno za iznos od 6000,00 dinara 

,    E-račun; E šalter - elektronsko podnošenje Prijava u elektronskoj formi : 

          1.Elektronsko podnošenje svih poreskih prijava

          2 elektrronsko podnošenje finansijskih izveštaja

          3. elektronsko podnošene potrebnih informacija u APR -u

Metod rada za kurs samostalni knjigovođa

Obuka za poslovna zanjimanja sastoji se iz tri dela:

Ispit traje 1 sat i besplatan je. 

Ispiti 

1. Pravna i poreska regulativa 

2. tehnologija i tehnika knjiženja 

3. Kniženje na knjigovodstvenom programu Billans 

4.Izrada finansiskih izveštaja 

5. Kontrolna pitanja iz svih oblasti

 

 


 

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com