Knjigovodstveni kurs - Samostalni knjigovođa offline

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Mihajla Pupina 6/5/521, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
27.03.2017.
Trajanje kursa:
2 meseca, 15 polazaka, 12 časova na programu Bilans
Vreme održavanja:
poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad, Beograd, Jagodina, Subotica

CENA: 22000 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

 

 Iskustva polaznika 

Offline kurs za sertifikat "Samostalni knjigovođa" 

100% praktičan kurs po najnovijim propisima, offline kurs se održava u Novom Sadu, ulica Mihajla Pupina 6/5/521,

u Beogradu Nemanjina 28/3/33  datum početka za Beograd na upit. 

 Kontakt osoba Nada Zlatković

Trajanje kursa 13 NEDELJJA   2 meseca: prvih mesec dana 1x nedeljno po 3 sata od 17 do 20 časova, u drugom mesecu 2x nedeljno po 3 sata (4 školska časa) od 17 do 20 časova + 1  subota  na kraju drugog meseca

Nivo stečenog znanja - srednji

priprema za polaganje ispita za međunarodnu sertifikaciju

Cena kursa za polaznike je SA POPUSTOM JE 22.000 dinara, izrada sertifikata 1200 dinara.

 Fizičkim licima je moguće plaćanje na tri rate, prva rata 10.000 na dan početka kursa, druga rata 7.000 nakon 20 dana  i 5.000 nakon 20 dana od druge rate.  

  

 

Hvala što ste ostali verni FINANCE TEAM - školi knjigovodstva

Naš kurs se potpuno razlikuje od drugih

On je jedintsveni doživljaj

 gore.png

100% praktičan

U svim segmentima gradiva direktno se primenjuju sve izmene propisa koje nastupe u toku trajanja kursa.

Svi naši polaznici koji su ranije završili kurs dobijaju skripte u skladu sa izmenjenim propisima odmah po nastanku.


Počinje upis 39. generacije polaznika kursa za sertifikat "Samostalni knjigovođa" u Beogradu i 58. generacije u Novom Sadu

Dobrodošli !!!

Nastava se organizuje u prostranim i klimatizovanim učionicama i kabinetima, tehnički najsavremenije uredjenih.

Izuzetno se trudimo se da sa našeg kursa odete oduševljeni  svojim rezultatom i spremni za nove poslovne poduhvate 

ostavite i Vi svoj komentar nakon završetka kursa

Dobrodošli!

 

 

 

Nastava se odvija po segmentima uz celo vreme praktično vodjenje virtuelne firme:

1. Likvidiranje i kreiranje knjigovodstvene dokumentacije

2. Obračuni: 

3. Pomoćne knjige (prosta evidencija ), poreska evidencija

4. Dvojno knigovodstvo, kontiranje i knjiženje svih dokumenata i obračuna, izrada zaključnog lista, svi finansijski izveštaji za mikro preduzeća uz primenu MSF za MSP poreska prijava 

5. Unos svih dokumenata (knjiženje u programu Billans) i pregledi knjiženja, obračuna i poreskih prijava. 

Na nastavi nema nikakvih prezentacija i videa, sve radite sami ( uživo, naša obuka i kontrola i vaš praktičan rad.)

Moduli: 

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom, osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna - pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija,
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje, knjiženje kroz knjige KPR,
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva,
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava,
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu,
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe  i usluge , evidentiranje kroz robne kartice,
 7. Knjiženje kroz KIR. Kniženje prodaje proizvodnih usluga,
 8. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika,
 9. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača),
 10. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada PPP-PD prijave,
 11. Isplata zarade i poreza i doprinosa na zarade na odgovarajuće uplatne račune ,
 12. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza,
 13. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun kursnih razlika,
 14. Osnova dvojnog knjigovodstva, pravila knjiženja, principi dokumentovanosti, principi dvojnosti, principi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže,
 15. Primena pravilnika o kontnom okviru,
 16. Kniženje svih poslovnih promena  sa kursa kroz glavnu knjigu,
 17. Kontiranje podnete PPPDV-prijave, 
 18. Predzakjljučna i zaključna knjiženja,
 19. Izrada zaključnog lista ručno,
 20. Izrada originalnih  finansijskih izveštaja bilans uspeha, bilans stanja, statistički,
 21. Obračun poreske amortizacije i izrada poreskog bilansa. 

Opšte informacije:

Knjigovodstveni kurs "SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA" omogućava polaznicima funkcionalno znanje. Na kursu je konstantno prisutan aktivan i samostalan rad polaznika pod kontrolom nastavnika. Radi se kompletno knjigovodstvo za mala i mikro preduzeća, pomoćne knjige -obavezne analitike i knjiženje u dvojno-sintetičko knjigovodstvo - glavnu knjigu.

Ponosni smo da možemo istaći da se radi o obuci 100% praktičnoj za direkno uključivanje polaznika u poslovno okruženje, uz potpuno poštovanje Zakona o računovodstvu i Pravilnika o primeni kontnog okvira, zakonske i poreske regulative u izradi svih poreskih prijava i Finansijskih Izveštaja -danas aktuelno. Naši novi polaznici mogu biti sigurni da se obuka obavlja po najnovijim propisima u svim segmentima. 

Metod rada

Obuka za poslovna zanjimanja sastoji se iz tri dela:

U prvom delu kursa, polaznici se na jednostavan način upoznaju sa: knjigovodstvenom dokumentacijom, načinom, pravilima i zakonskom regulativom evidentiranja knjigovodstvene dokumentacije kroz knjigovodstvene evidencije i pomoćne knjige. Zakonskom regulativom, načinom i pravilima vodjenja i čuvanja poslovnih knjiga.

Nastava se u ovom delu radi tako što polaznici vode poslovne knjige  virtuelne  firme koristeći originalno kreiranu dokumentaciju  pom PDV-propisima.

 Kurs za samostalnog knjigovođu u Beogradu 

 


 Aktuelni kursevi  za samostalnog knjigovođu u Novom Sadu.

slika9.jpg slika10.jpg

Drugi deo kursa sa samostalnog knjigovođu –Kontiranje i knjiženje  u glavnu knjigu

U ovom delu vrši likvidiranje knjigovodstvene dokumentacije. Savladava se Zakon o PDV-u i njegova direktna primena. Vrši se knjiženje celokupne dokumentacije kroz knjigu KPR. Vrši se obuka za pravilno evidentiranje u pomoćnim knjigama i knjiže se sve  knjigovodstvene dokumentacije kroz pripadajuće pomoćne knjige za robu, osnovna sredstva, kupaca i dobavljača. Vrši se prodaja, fakturisanje i evidentiranje kroz knjigu KIR i karticama kupaca i radi obračun i knjiženje izlaza sa zaliha kroz robne kartice. Vrši se  obračun zarada i sastavljaju pripadajuće poreske prijave i obračunata  zarada se isplaćuje i pripadajućih doprinosa i poreza. Obračunava  se i knjiži računovodstvena  amortizacija. Vrši se naplata od kupaca i isplata dobavljačima preko tekućih računa i knjiženje izvoda. Vrši se obračun spoljnotrgovinskih poslova i obrada naplate od ino kupaca i isplata ino dobavljačima preko deviznih tekućih računa. Radi se obračun kursnih razlika i knjiženje istih analitički.                   

Na drugom delu kursa,  kontira se sva dokumentacija i knjiži u glavnu knjigu – ručno, zatim se glavna knjiga kontoliše sa analitičkom evidencijom kartica kupaca, dobavljača, robe i osnovnih sredstava. Vrši se slaganje glavne knjige i poreske evidencuije  KPR-a i KIR-a. Kontira se obračunata računovodstvena  amortizacija osnovnih sredstavai, kontira obračun zarada radnika, obračun i plaćanje uvoza, izvoza i naplata od ino kupca, kursnih razlika. Vrši se bilansiranje. Sastavlja se i kontira PPPDV prijava. Kontirana dokumentacija se unosi u glavnu knjigu. Izrađuje se zaključni list i finansiski izveštaji: bilans uspeha, bilans stanja i statuistički aneks. 3 časa je predviđeno za: izradu OA - obrasca poreska amortizacij, prikaz unosa u APR-a i izradu i podnošenje PDP.

Završni treći deo kursa samostalni knjigovodja u Novom Sadu Grčkoškolska br 6 prizemlje br 4.

U trećem delu  kursa  se sve poslovne promene unose na knigovodsvenom softveru Billans  po principu jedan polaznik - jedan računar istovremeno kroz program mogu polanici raditi i kod svojih kuća . Dakle u ovom delu počinje i knjiženje istih promena kroz knjigovodstveni program Billans i simulira se rad u stvarnom knjigovodstvu neke firme ili agencije.  

slika13.jpg slika14.jpg

Završni deo unos finansiskih izveštaja u aplikaciju APR izrada

slika15.jpg slika16.jpg

Za kontrolni ispit imamo na raspolaganju 1šk/čas

Nakon svakog polaska na kraju časa polaznici su slobodni i sposobni da postavljaju pitanja, iz pređene oblasti toga časa.
Obaveza kandidata je da u toku nstave ne postavljaju pitanja iz razloga  remećenja nastave.

Polaganje ispita

Ispit traje 1 sat i besplatan je. Izrada sertifikata plaća se1200,00 dinara

Na ispitu se radi kontrolni test sa 30 pitanja iz oblasti:

 1. Zakonodavna i poreska politika
 2. Primena kontnog okvira - Kontiranje poslovnih promena
 3. Primena Zakona o Porezu na dodatu vrednost, izrada,  knjiženje i rokovi i podnošenja - PPPDV  prijave
 4. Obračun zarade i pravila i rokovi podnošenja poreske prijave 
 5. Bilansiranje ,slaganje analitike i sintetike
 6. Slaganje sa poreskom evidencijom
 7. Logička kontrola finansiskih izveštaja i analiza stavki
Ocenjivanje za Sertifikat (100%) bodova maksimum i 70%minimum bodova

25 bodova nosi zadatak virtuelna firma takozvano ručno knjigovodstvo

24 boda nosi knjižeje virtuelne firme kroz knjigovodstveni program takozvano mašinsko knjigovodstvo

40 boda nosi kontrolni ispit

10 boda nosi redovnost i marljivost na časovima

 

Literature: Praktikumi teoretske nastave

Način rada

Aktivan i samostalan rad polaznika pod kontrolom nastavnika za direktno uključivanje u poslovno okruženje uz potpuno poštovanje Zakona o računovodstvu i reviziji i pravilnika o primeni kontnog okvira, poštovanje zakonske i poreske regulative izrada poreskih prijava i finansijskih izveštaja.

Kurs obuhvata obuku za vodjenje poslovnih knjiga po principima: Prostog i dvojnog knjigovodstva, na kursu se radi završni u prostom knjigovodstvu kao primer za preduzetnike koji su odlučili da vode poslovne knjige po principi prostog knjigovodstva, a potom se sve radi u dvojnom knjigovodstvu i i izrađuju finansijski izveštaji za mikro preduzeća.

slika19.jpg slika20.jpg

 

Datumi početka kurseva

 

Beograd "Samostalni knjigovođa"

Polasci su svakih 3 meseca

Novi Sad "Samostalni knjigovođa"

Polasci su svakog meseca : 

Od  17h do 20h

 

 

SAM_0644.JPG.jpg SAM_0647.JPG.jpg

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com