Primena Statistike u biomedicinskim istraživanjima

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Vlajkovićeva 19, Knez Mihailova 33, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
34 sata
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Beograd, Novi Sad, Podgorica, Sarajevo, Vrnjačka Banja, Zagreb, Zlatibor

CENA: 165000 din
Cena bez popusta: 175000 din

Opis kursa

Primena statistike u biomedicinskim istraživanjima

 

 

Želite da analizirate medicinske podatke, ali niste sigurni kako to da učinite? Ako ste ikada preskočili deo rezultata u naučnim radovima, jer vam pojmovi poput “interval poverenja” ili “p-vrednost” nisu poznati, onda vam kurs "Primena statistike u biomedicinskim istraživanjima" omogućava da se upoznate sa najvažnijim statističkim konceptima u medicini.

Svaka tema će pored teorijskih koncepata obuhvatati i praktične primere. Bilo da ste medicinski stručnjak ili
student medicine koji želi da u svojim naučnim istraživanjima primenjuje statističke analize, kurs "Primena statistike u biomedicinskim istraživanjima" je pravi izbor za Vas.

Za analizu podataka se koristi statistički softver SPSS. Moguće individulano pohađanje i online individualno pohađanje.

Cena kursa je 175 000 dinara, plaćanje na rate.


Kurs se sastoji iz 3 modula i traje 9 dana (3 dana po modulu):


Modul 1:


Prvi koraci


     Teorijske osnove statistike (šta je statistika, varijabla, frekvencije, skup, uzorak,
statističko zaključivanje, itd)

     Pokretanje i upoznavanje SPSS-a
     Komponente programa (prozori, meniji, okviri za dijalog, itd.)
     Funkcije za obradu podataka
     Korišćenje datoteka sa podacima
     Definisanje promenljivih
     Unos i modifikovanje podataka
     Kodiranje, transformisanje i rekodiranje varijabe
     Podela promenljive na grupe
     Dijagrami za analizu podataka (histogram, dijagram rasipanja, itd.)
     Uvoz dijagrama u Word document
     Čuvanje podataka i zatvaranje programa
     Analiza pouzdanosti
     Deskriptivna statistika (aritmetička sredina, varijansa, standardna devijacija, itd.)
     Izbor odgovarajućih statističkih tehnika
     Vežba

Modul 2:


 Analiza podataka


     Greška prve i greška druge vrste
     Normalna distribucija
     Binomna distribucija

     Testiranje normalnosti raspodele (koeficijent asimetrije i spljoštenosti, Shapiro-Wilk test,
       Kolmogorov-Smirnov test)
     Krostabulacije
     t-test (t-test nezavisnih uzoraka, t-test uparenih uzoraka)
     Hi-kvadrat test
     Mann-Whithey U test
     Wilcoxon test ranga
     Kruskall-Wallis test
     Fridmanov test
     ANOVA (jednofaktorska i dvofaktorska analiza varijanse)
     MANOVA (multivarijaciona analiza varijanse, postupak, tumačenje i predstavljanje rezultata)
     Vežba


Modul 3:


Napredne analize podataka


     Korelacija (preliminarne analize, tumačenje rezultata)
     Regresiona analiza (osnovne postavke, tumačenje rezultata)
     Višestruka regresiona analiza (osnovne postavke, ispunjenost pretpostavki)
     Logistička regresija (osnovne postavke, izbor procedure, interpretacija dobijenih rezultata)
     Vežba

                                                                                                                                                                                  
Ukoliko Vam je za Vaše naučno istraživanje neophodna analiza koja nije obuhvaćena kursom,
moguće je prilagoditi kurs potrebama Vašeg istraživanja.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com