Poreski tretman dnevnica i naknada za prevoz i službena putovanja

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
29.08.2019.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 14700 din

Opis kursa

Na seminaru će biti obrađena tema poreskog tretmana prihoda fizičkih lica sa stanovišta poreza na dohodak građana kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po osnovu dnevnica i naknada troškova zaposlenima, kao i licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca.

Navedena materija je od značaja za pravna lica rezidente Republike Srbije (isplatioce prihoda po osnovu kojih se obračunavaju i plaćaju porezi i doprinosi po odbitku) koji imaju obavezu da obračunaju i plate porez i doprinose i da nadležnom poreskom organu podnesu poresku prijavu, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ciljna grupa:

Pravna lica - rezidenti Republike Srbije, koji kao isplatioci prihoda fizičkim licima obračunavaju i plaćaju po odbitku porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Cilj seminara:

Na osnovu celovitog sagledavanja rešenja koja su sadržana u zakonu i sticanja veština u vezi sa njihovom praktičnom primenom, omogućava se da obveznici u svakom konkretnom slučaju pravilno primene propise i shodno tome imaju mogućnost da realizuju odgovarajuće poslovno, tj. poresko planiranje.

Teme:

  • Naknada troškova službenog putovanja zaposlenih
  • Poreski aspekt i radno-pravni tretman
  • Neoporezivi iznosi
  • Dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu
  • Troškovi smeštaja na službenom putovanju
  • Naknada prevoza
  • Isplate iznad neoporezivog iznosa
  • Utvrđivanje poreske osnovice
  • Naknade troškova putovanja članovima organa uprave
  • Naknade troškova putovanja licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U meri u kojoj je polaznik za to sposoban (imajući u vidu stepen samostalnosti i odgovornosti saglasno poslovima radnog mesta), samostalno primenjuje i tumači odredbe Zakona o porezu na dohodak gradjana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranja i na taj način korektno izvršava poreske obaveze po osnovu isplata dnevnica i naknada troškova službenog putovanja.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com