MSFI 9 Finansijski instrumenti

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
19.01.2018.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 17700 din

Opis kursa

Međunarodni odbor za računovodstvene standarde je u septembru 2016. godine objavio konačnu verziju MSFI-a 9 koji stupa na snagu 1. 1. 2018. godine.

MSFI 9 propisuje način klasifikovanja i merenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza.

MSFI 9 uvodi novi model klasifikovanja finansijskih instrumenta koji je u većoj meri fokusiran na upravljanje rizicima, kao i na svrhu poslovanja entiteta.

Finansijska sredstva se klasifikuju na osnovu karakteristika:

 • ugovorenih novčanih tokova
 • poslovnih modela (držanje radi naplate, držanje radi naplate i prodaje, itd).

Finansijski instrumenti se klasifikuju u kategorije:

 • amortizovani trošak,
 • fer vrednost kroz ostali rezultat
 • fer vrednost kroz bilans uspeha.

MSFI 9 zahteva ranije priznavanje umanjenja vrednosti, kao i procenu očekivanih kreditnih gubitaka za širi raspon imovine. Računovodstveni proces umanjenja vrednosti imovine se zasniva na modelu očekivanih gubitaka, suprotno modelu nastalih gubitaka iz MRS 39.

Model očekivanih gubitaka se primenjuje na dužničke instrumente koji se mere po amortizovanom trošku ili po fer vrednosti kroz ostali rezultat uključujući kredite, dužničke hartije od vrednosti, potraživanja, potraživanja po osnovu lizinga, finansijske garancije.

Ciljna grupa:

Finansijski direktori, direktori računovodstva, zaposleni u računovodstvu i finansijama, kao i svi zainteresovani za ovu temu.

Cilj seminara:

Osposobljavanje za praktičnu primenu MSFI 9.

Teme:

 • Definicije i delokrug
 • Finansijska sredstva-klasifikacija
 • Finansijske obaveze-klasifikacija
 • Merenje (inicijalno i naknadno)
 • Umanjenje vrednosti (model očekivanih gubitaka)
 • Hedž računovodstvo
 • Potencijalne efekti primene MSFI 9 na entitete iz finansijskog i realnog sektora
 • Ilustrativni primeri

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume cilj i delokrug Standarda
 • Definiše osnovne termine koje koristi Standard
 • Primene novi model klasifikovanja finansijskih instrumenta
 • Primene model očekivanih gubitaka u računovodstvenom procesu umanjenja vrednosti
 • Razume prelaz na novi Standard
 • Prepozna efekat primene MSFI 9 na finansijsko izveštavanja svog entiteta

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com