Izrada finansijskog izveštaja za 2019.godinu

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
od 09 do 15 h
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 15000 din

Opis kursa

IZRADA FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA
ZA 2019. GODINU

OBUKA:
18. i 19. februara 2020.
od 09 do 15 h

Privredna komora Srbije, Beograd, Kneza Miloša 12,
mezanin


Sadržaj obuke:

1. Zakon o računovodstvu I podzakonska akta koja se primenjuju prilikom sastavljanja FI za 2019. godinu;
2. Uticaj MRS/MSFI na nacionalno zakonodavstvo i primena 4 nova MSFI (9, 14,15 i 16);
3. Priprema za izradu finansijkog izveštaja za 2019. godinu u vezi sa utvrđivanjem rashoda, prihoda i rezultata;
4. Kontrola pojedinih pozicija u bruto bilansu;
5. Pripremne radnje za sprovođenje procesa popisa imovine i obaveza, rokovi za sprovođenje i završetak popisa, izveštaji popisne komisije i usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem ;
6. Specifičnosti prilikom obračuna računovodstvene I obračun poreske amortizacije u 2019. godini prema novim pravilima;
7. Rezervisanja za troškove I rizike;
8. Utvrđivanje odloženih poreskih sredstava I odloženih poeskih obaveza;
9. Obračun nabavne vrednosti prodate robe, zaliha nedovršene proizvodnje..;
10. Događaji nakon datuma bilansa stanja;
11. Izrada poreskog bilansa, utvrđivanje konačne obaveze poreza na dobit sa knjiženjima;
12. Predzaključna knjiženja;
13. Izrada bilansa stanja, bilansa uspeha i ostalih pratećih izveštaja.

 

PREDAVAČI:

Snežana Matejić, poreski savetnik

Obuka je namenjena:

direktorima, finansijskim direktorima,
šefovima računovodstva,zaposlenima u finansijama i računovodstvu koji učestvuju u pripremi, izradi i  analizi finansijskih izveštaja, popisu, obračunu amortizacije.

Obuka je spoj teorije i praktičnih primera.

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa:

  • Aktivnostima koje prethode sastavljanju godišnjeg finansijskog izveštaja;
  • Novina u pogledu MSFI, amortizacije...
  • Načinom popunjavanja pojedinih obrazaca.

Način izvođenja obuke: Obuka se izvodi u trajanju od dva dana i sastoji se iz:

  • teorijskog dela
  • popunjavanje finansijskog izveštaja na osnovu praktičnog primera

Polaznici dobijaju:

  • materijal sa primerima i vežbama;
  • osveženje na pauzama;
  • sertifikat PKS o završenoj obuci.

Kotizacija:
15.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

 


Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com