Vebinar - EU Projekti od A-Z

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
od 09.00 do 14.00 sati
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Online - putem interneta

CENA: 27000 din

Opis kursa

Ova online obuka pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz novih EU fondova (2021-2027) i vodi Vas kroz ceo process razvoja projekta: od generisanja ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta do pripreme budžeta. Program obuke bazira se na primeni Logičke Matrice Projekta (LFM), menadžerskog alata koja Vam pomaže da struktuirate i formulišete Vašu projektnu ideju u koncept projekta i povezivanje Vašeg projekta sa aplikacionim formularom i budžetom. Način rada tokom obuke zasniva se na kombinaciji prezentacija, demonstracije primera finansiranih projekata iz lične prakse trenera, interaktivne diskusije učesnika sa trenerima, kao i praktičnih zadataka van sesija i analizom u okviru radionica planiranih webinarom.

ŠTA ĆETE NAUČITI NA TRENINGU:

 • Kako donatorI razmišljaju i zašto odobravaju bespovratna finansijska sredstva
 • Koje vam mogućnosti za finanisranje stoje na raspolaganju i kako da se uključite na glavne EU programme, kao što su Horizon Europe, Erasmus+, IPA i dr.
 • Gde da nađete EU konkurse
 • Kako da kreirate predlog projekta kroz analizu problema i identifikaciju potreba za vašom idejom
 • Kako da napišete logičku matricu projekta koja će poslužiti kao kostur vašeg budućeg projekta
 • Kako da napišete ključne elemente projekta (ciljeve, rezultate, aktivnosti, indikatore, pretpostavke i rizike)
 • Kako da uklopite vaš projekat u aplikacioni formular
 • Kako izgleda uspešan (finansiran) projekat
 • Kako se ocenjuju EU projekti
 • Kako da pripremite realan budžet i obračunavate troškove na projektu


PREDAVAČI: Vesna Mandić, Marija Spasić Šola i Ratko Bojović

Tim stručnjaka Evropske trening akademije EUTA će vam zahvaljujući dugogodišnjem praktičnom iskustvu na razvoju, ali i sprovođenju projekata finansiranih iz EU programa kao što su: Horizon 2020, IPA, IPA CBC, Tempus, FP7, Eureka, Erasmus plus... pružiti metodologiju za efikasno korišćenje dostupnih finansijskih izvora.

Obuka je namenjena:

Svima onima koji pripremaju projektne ideje i pišu projekte, onima koji su uključeni u realizaciju projekata finansiranih od strane EU, kao i onima koji žele da se profesionalno profilišu u ovoj oblasti

Cilj programa: 

 • Pružanje svih relevantnih informacija o bespovratnim sredstvima i funkcionisanju novih EU fondova
 • Sticanje i unapređenje veština za samostalnu izradu kvalitetnih predloga projekata za EU fondove
 • Sticanje i unapređenje veština za samostalnu pripremu realnog budžeta i planiranje trošenje sredstava na EU projektima

Kotizacija: 27.000,00 dinara po učesniku (bez PDV)

 

Polaznici dobijaju: Nastavni materijal uključuje prezentacije i sertifikat PKS o obavljenoj obuci


VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu mejl adresu, jer se na istu šalju podaci i informacije o predavanju. Po prijavi i evidentiranju polaznici na svoj mejl dobijaju obaveštenje sa pristupnim podacima. Informaciju o načinu pristupanja dobićete putem mejla  19. aprila 2021. do kraja dana.


Min

Program TRENINGA ZA PRIPREMU I PISANJE EU, MEĐUNARODNIH I NACIONALNIH PROJEKATA – EU PROJEKTI OD A DO Z

Modul

9:00-14:00  

DAN I, 20. April (5h, ukljucujuci 2 pauze od 15min)

M1: Predstavljanje novih EU programa 

 

PREZENTACIJA NOVIH EU PROGRAMA 2021-2027

90

Horizon Europe, Erasmus+, IPA III, Creative Europe i dr. programi relevantni za Srbiju

90 

UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM (PCM) I LFM

M2: Razvoj i pisanje predloga projekta

 

Metodologija za izradu predloga projekta i njegovu realizaciju, kako da struktuišete i formulišete svoje projektne ideje

90 

ANALIZA ZAINTERESOVANIH STRANA 

 

Radionica:  Kako da identifikujete i uključite na projekat pojedince I organizacije koji utiču na realizaciju vašeg projekta

9:00-14:00  

DAN II, 21. April (5h, ukljucujuci 2 pauze od 15min)

90 

ANALIZA PROBLEMA 

 

Radionica: Kako da identifikujete realne probleme, analizirate i postavite osnove projekta

90 

ANALIZA CILJEVA 

 

Radionica:  Kako da transformišete probleme u ciljeve projekta

90 

LOGIČKA MATRICA PROJEKTA 

 

Kako da unapredite planiranje i obezbedite uspešnu realizaciju projekta

9:00-14:00  

DAN III, 22. April (5h, ukljucujuci 2 pauze od 15min)

90 

IZRADA LOGIČKE MATRICE PROJEKTA

 

Radionica: razvoj Matrice logičke okvira, od ciljeva preko rezultata do aktivnosti, zadataka i resursa 

30 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA  

 

Analiza konkursne dokumentacije, ključna dokumenta, aplikacioni formular, concept note, budžet

75 

APLIKACIONI FORMULAR 

 

Veza matrice logičkog okvira sa aplikacionim formularom: opis projekta, ciljevi, relevantnost.

30 

PRIMERI DOBRE PRAKSE

 

Demonstracija ključnih delova predloga projekta i aplikacionog formulara

45 

EVALUACIJA PREDLOGA PROJEKATA 

 

Radionica: Procena podnetih predloga projekata od strane učesnika; kako izgleda uspešan

9:00- 12:30  

DAN IV, 23. april (3,5h, ukljucujuci 2 pauze od 15min)

 

60 

FINANSIJSKA I PRAVNA REGULATIVAMA

M3: Priprema i pisanje projektnog budžeta

 

Struktura budžeta, Tipovi aktivnosti, Grant i Consortium agreement

60 

RAZUMEVANJE PROJEKTNIH TROŠKOVA ZA IZRADU BUDŽETA

 

Osnovne kategorije budžeta, Tipovi troškova, Forme u okviru kojih troškovi mogu biti prijavljeni, Eligible costs

60 

OBRAČUN TIPOVA TROŠKOVA – GENERAL GRANT AGREEMENT

 

Actual Personnel Cost + Unit cost, Subcontracting, Other direct cost, Flat rate

 9:00-12:30  

DAN V, 24. april (3,5h, ukljucujuci 2 pauze od 15min)

 

30 

OBRAČUN TROŠKOVA

M3: Priprema i pisanje projektnog budžeta

 

Radionica: Procena potrebnih resursa tokom razvijanja LFM-a

60 

OBRAČUN TROŠKOVA RADA NA PROJEKTU

 

Osnovni principi obračuna troškova rada na projektu (Personnel costs)

 

Radionica: Obračun cene sata rada/meseca rada na projektu

60 

IZRADA BUDŽETA PROJEKTA I POPUNJAVANJE BUDŽETA U PROJEKTNIM APLIKACIJAMA

 

Primer popunjavanja budžeta – Aplikacija za projekte H2020

 

Primer popunjavanja budžeta – Aplikacija za projekte IPA

 

30

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA

 
 

Šta ako projekat bude odobren za finanasiranje? Veza predloženog budžeta projekta i implemenatije.

 
 

Dozvoljn nivo fleksibilnosti budžeta u fazi implementacije projekta – Primer projekta H2020

 


 Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com