Utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu u skladu sa izmenjenim Zakonom o porezima na imovinu

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
03.03.2021.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 18700 din

Opis kursa

Narodnoj skupštini Republike Srbije upućen je, radi razmatranja i usvajanja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, kojim se predlažu obimne izmene  u oporezivanju:

  • porezom na imovinu,
  • porezom na nasleđe i poklon i
  • porezom na prenos apsolutnih prava,

Dopunjene su i menjaju se odredbe kojima se uređuju poreski obveznik, poreska osnovica, poreske stope, poreska oslobođenja, poreski kredit, nadležnost za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, način utvrđivanja prosečnih cena kao elementa za utvrđivanje poreske osnovice i dr. Ovo je posebno od značaja za obveznike poreza na imovinu koji porez utvrđuju samooporezivanjem, s obzirom na to da će se tako izmenjene odredbe primenjivati počev od poreza za 2021. godinu.

S tim u vezi, ovaj trening ima za cilj da se polaznici blagovremeno upoznaju sa svojim pravima i obavezama.

Cilj treninga:

Upoznavanje sa izmenjenim sistemom oporezivanja porezom na imovinu, porezom na nasleđe i poklon i porezom na prenos apsolutnih prava, sa posebnim osvrtom na izvršene izmene. Ovladavanje njima tako da obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige može pravilno utvrditi porez na imovinu samooporezivanjem, odnosno obveznik poreza po drugim osnovima imati saznanje kome je dužan da podnese poresku prijavu.

Ciljna grupa:

Lica koja vode poslovne knjige (zaposleni kod tih lica, predstavnici knjigovodstvenih agencija, kao i preduzetnici u odnosu na imovinu koja je evidentirana u njihovim poslovnim knjigama), imajući u vidu da vrše utvrđivanje poreza samooporezivanjem;
Lokalna poreska administracija, imajući u vidu da kontroliše da li je porez na imovinu pravilno utvrđen;
Lica koja se bave prometom nepokretnosti

Teme:

  • Oporezivanje porezom na imovinu: predmet oporezivanja; poreski obveznik; nastanak poreske obaveze; prestanak poreske obaveze; poreska osnovica; poreska oslobođenja; utvrđivanje poreza;
  • Oporezivanje porezom na nasleđe i poklon: predmet oporezivanja; poreski obveznik; nastanak poreske obaveze; poreska osnovica i stope; poreska oslobođenja; utvrđivanje poreza;
  • Porez na prenos apsolutnih prava: predmet oporezivanja; poreski obveznik; nastanak poreske obaveze; poreska osnovica i stope; poreska oslobođenja; utvrđivanje poreza;
  • Primer utvrđivanja poreza samooporezivanjem sa popunom poreske prijave.

Po završetku ovog treninga, polaznik će biti osposobljen da:

samostalno primeni propise koji uređuju oporezivanje porezima na imovinu, porezima na nasleđe i poklon i na prenos apsolutnih prava.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com