Online kurs - Analiza i obrada podataka u programu STATA

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Vlajkovićeva 19, Knez Mihailova 33, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
32h predavanja
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
London, Online - putem interneta, Podgorica, Srbija

CENA: 120000 din

Opis kursa

                         

Online kurs - Analiza i obrada podataka u programu STATA

Iskoristite priliku da uz pomoć stručnih i iskusnih predavača, a kroz praktične primere steknete nova ili dodatna znanja iz oblasti ekonometrije.
Statistička analiza podataka predstavlja jedan od nezaobilaznih alata u velikom broju naučnih istraživanja, ali i u različitim oblastima koje zahtevaju analizu i obradu podataka (marketing, psihologija, ekonomija, finansije, medicina, i sl.). STATA je jedan od najpopularnijih softvera koji Vam pruža mogućnosti za jednostavne ali i složenije analize podataka. „Analiza i obrada podataka u programu STATA“ omogućiće studentima različitih naučnih oblasti da steknu osnovnu ili dodatnu edukaciju za primenu ovog softvera u istraživanjima. Pored toga, kurs je namenjen i marketinškim stručnjacima, finansijkim analitičarima, i svim stručnjacima koji se bave statističkom analizom podataka. Kurs kroz teorijske i praktične primere omogućava sticanje osnovnih znanja za analizu podataka u softveru STATA, linearne regresije, višestruke i panel regresione analize, modela sa korekcijom greške, itd.

 

Početna cena kursa je 120 000 pa na više. Cena kursa zavisi od znanja polaznika.

 Cena se odnosi na fizičko lice.

 

 

        MODUL I

Prvi koraci u programu STATA

 • Teorijske osnove statistike
 • Pokretanje i upoznavanje programa
 • Prozori, meniji, okviri za dijalog
 • Definisanje, unos i modifikovanje podataka
 • Korišćenje datoteka sa podacima
 • Do-files
 • Log-files
 • Uvoz podataka iz različitih formata
 • Komande za obradu podataka
 • Kreiranje “dummy” varijabli
 • Deskriptivna statistika
 • Dijagrami za analizu podataka
 • Korelacija
 • Zatvaranje programa

       MODUL II

Analiza podataka u programu STATA

 • Prosta linearna regresija
 • Multikolinearnost
 • Autokorelacija
 • Serijska korelacija
 • Heteroskedastičnost
 • Testiranje normalnosti raspodele
 • Tumačenje rezultata
 • ANOVA (analiza varijanse)
 • MANOVA (multivarijaciona analiza varijanse)
 • t-test
 • z-test
 • HI-kvadrat test
 • Mann-Whithey U test
 • Wilcoxon test ranga
 • Kruskall-Wallis test

     MODUL III

Višestruka i panel regresija

 • Osnovne postavke višestruke regresije
 • Postupak višestruke regresije u programu STATA
 • Testiranje heteroskedastičnosti
 • Testiranje multikolinearnosti
 • Durbin-Watson test
 • Breusch-Godfrey test
 • Testiranje normalnosti raspodele
 • Interpretacija rezultata
 • Osnove panel regresiona analiza
 • Postupak panel analize
 • Model sa fiksnim efektom
 • Model sa slučajnim efektom
 • Hausman test
 • Tumačenje rezultata

  MODUL IV

VAR, VECM i ARCH/GARCH model

 • Osnovne postavke VAR i VECM modela
 • Postupak VAR i VECM modela u programu STATA
 • Test jediničnog korena
 • Johansen test kointegracije
 • Granger causality test
 • Lag selection
 • Tumačenje rezultata VAR i VECM modela
 • Osnovne postavke ARCH/GARCH modela
 • Postupak ARCH/GARCH modela
 • Tumačenje rezultata ARCH/GARCH modela

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com