E-Business and Internet Marketing Program

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
01.07.2021.
Trajanje kursa:
2 semestra
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1259 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Elektronsko poslovanje

E-Business & Internet Marketing - Novi smer za novo doba

Školovanjem na odseku za elektronsko poslovanje i internet marketing steći ćete znanja i veštine za naprednu upotrebu računara u kreiranju profita za preduzeće. Ova oblast poslednjih godina menja sliku svih segmenata poslovanja.

Bilo da želite da vodite izlazak vaše ili kompanije u kojoj radite na globalno tržište putem Interneta ili da ubrzate svoje poslovne procese, pojednostavite komunikaciju sa poslovnim partnerima ili centralizujete kontrolu poslovnih tokova, program za elektronsko poslovanje i internet marketing na ITAcademy je vaš pravi izbor.

Uvođenje elektronskog poslovanja poslednjih godina dovodi do naglog skoka konkurentnosti kompanije, ubrzavanjem komunikacije, smanjenjem vremena za obavljanje procesa, proširenjem tržišta i smanjenjem projektovanog broja potrebnih ljudskih resursa.

Osmislite i vodite izlazak kompanije na globalno tržište

Upoznaćete suštinu i ovladati konceptom elektronskog poslovanja sa snažnim fokusom na praktičnu primenu stečenih znanja. Ovladaćete procesima i sistemima koji se koriste u elektronskom bankarstvu i otvoriti sebi put za zaposlenje u skoro svim kompanijama. Kroz predmete vezane za marketing naučićete osnovne principe tradicionalnog i online marketinga i znaćete da ih primenjujete.

Budite uspešan E-Business menadžer

Menadžer za elektronsko poslovanje spaja i pokreće razne poslovne procese u kompaniji. Ovi ljudi nalaze se na ključnim pozicijama razvoja i usvajanja novih proizvoda i usluga. Oni su pokretači promena. Program E-Business & Internet Marketing pruža vam napredne veštine prodaje i komunikacije, planiranja razvoja softvera za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM) kao i značajne alate koji su nephodni za uspešno poslovanje.

Pokrenite sopstveni biznis

Program će vas osposobiti da se čak samostalno upustite u preduzetničke vode koristeći novorazvijene veštine za pokretanje i vođenje biznisa uz pomoć alata i mogućnosti koje donose tehnologije i servisi elektronskog poslovanja. Preuzećete sve veštine za pokretanje samostalnog posla na Internetu ili vođenje tima programera koji se bave razvojem internet servisa za podršku poslovnim procesima.

E-Business & Internet Marketing - plan i program 

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 MPO Management and Business Organisation 20
2 MIT Marketing in IT 18
3 PR PR and Business Communication 18
4 HRM HR Management 20
5 BF Business Fundamentals 16
6 FM Financial Management 20
7 PMMS Project Management Fundamentals & MS Project 16
8 ITB IT in Business 9
9 EL1 English Language 1 online

 

II HALF

No. Code Class No. of classes
10 TWD Theory of Web Design 12
11 IM Internet Marketing 12
12 SCRM Sales and Customer Relationship Management 18
13 EBI E-Business 9
14 CB Consumer Behaviour 6
15 EB E-Banking 9
16 IIT Information and Internet Technology 24
17 BREND Branding 6
18 EL2 English Language 2 online
19 FCE FCE/BEC Vantage* online


* Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM


U okviru školovanja na E-Business & Internet Marketing programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu.

Program E-Business & Internet Marketing obuhvata 17 predmeta:

1. Management and Business Organisation
Upoznaćete se sa osnovnim postavkama teorije menadžmenta i menadžment prakse, kao i elementima organizacije i načinom, principima i metodama upravljanja organizacijom. Osim toga, upoznaćete se i sa mogućnostima organizovanja rada kompanije, izazovima i prilikama za razvoj u savremenim uslovima poslovanja.

2. Marketing in IT
Kurs obuhvata oblasti u vezi sa marketingom: teorija marketinga, marketing kao poslovna koncepcija i funkcija, marketing informacioni sistem, strategije i ciljevi marketinga, marketing miks, marketing novih proizvoda, uvod u direktni marketing, marketing u telekomunikacijama, strategije marketinga. U vezi sa internet marketingom, kurs obuhvata i modele internet marketinga, offline i online marketing, imidž i identitet na internetu, direktni internet marketing, email marketing, plaćeno reklamiranje na web-u, kontekstualni marketing i marketing u okviru društvenih mreža.

3. PR and Business Communication
Ovaj kurs će vam pomoći da izgradite i održavate željenu reputaciju svog brenda i kompanije, utičete na mišljenje i ponašanje ciljanih javnosti, pridobijete klijente i saradnike, kao i da ostvarite dobru komunikaciju u internom i eksternom poslovnom okruženju. Saznaćete i konretne stvari - kako da vodite usmenu i pisanu poslovnu komunikaciju, da uspešno vodite poslovni sastanak, da ostvarite saradnju sa medijima, kako tehnologija može da unapredi poslovnu komunikaciju...

4. HR Management
Suština ovog kursa je da polaznicima predstavi značenje i značaj primene koncepta HR menadžmenta u savremenoj poslovnoj organizaciji. Između ostalog, tokom njega će se upoznati sa pojmovima kao što su upravljanje ljudskim resursima, motivacija zaposlenih, procesi u preduzeću, izbor i trening novozaposlenih, poslovna orijentacija, ali i primenom informacionog sistema u planiranju ljudskih resursa.

5. Business Fundamentals
Naučite kako da svoju biznis ideju pretvoruite u realnost. U ovom kursu obrađene su sve teme koje je neophodno poznavati kako biste ostvarili poslovni uspeh. Obrađuje pojmove kao što su: preduzetništvo, razvoj biznis plana, organizacioni oblik biznisa, poslovna etika, poslovno pravo i poslovna dokumentacija.

6. Financial Management
Steći ćete znanja iz oblasti finansija i računovodstva kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje primene informacionih i komunikacionih tehnologija (i programiranja) u oblasti vođenja finansija i računovodstva u preduzećima. Spoznaćete značaj izučavanja finansija i računovodstva za poslovanje preduzeća i shvatiti principe finansiranja i upravljanja finansijskim i materijalnim poslovanjem.

7. Project Manegement Fundamentals & MS Project
Na kursu obrađujete pojam i elemente projekta, istraživanje i postavku projekta, raspoređivanje zadataka, kalendar izvršavanja, dodeljivanje resursa i troškova. Takođe vam predstavljamo jedan od najzastupljenijih softverskih alata za upravljanje projektima - MS Project. Reč je o programu koji je namenjen planiranju, praćenju i kontroli realizacije manjih i srednjih projekata.

8. IT in Business
Na kursu obrađujete elemente primene informacionih tehnologija (IT) u poslovanju: uređaje i infrastrukturu koji se koriste u efikasnijem obavljanju poslovnih aktivnosti, softverske pakete i programe koji su u svakodnevnoj upotrebi za različite namene.

9. English Language 1
Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

10. Theory of Web Design
Kurs predstavlja osnovu za praktičnu primenu znanja iz oblasti web dizajna, odnosno za dizajn i izradu web sajtova. Bavi se teorijskim elementima web dizajna, principima koji važe prilikom izrade web sajta, teorijom boja, strukturom i klasifikacijom web sajtova, kao i implementacijom i promocijom sajta.

11. Internet Marketing
Danas internet ostvaruje dominantan uticaj na tržište, budući da sve više ljudi i kompanija posluje i zarađuje putem interneta. Zbog toga je internet marketing postao najznačajnija oblast u marketingu uopšte. Ovaj kurs obučava polaznike da uvide demografske karakteristike i sklonosti različitih kategorija korisnika interneta i da spram njih kreira efikasne marketinške strategije, targetira kampanje i uspešno ih realizuje. Osim toga, naglašava razliku online marketinga u odnosu na offline marketing, i nastoji da ukaže na njegove prednosti koje se mogu iskoristiti u cilju pridobijanja publike, odnosno potrošača.

12. Sales and Customer Relationship Management
Na ovom kursu ćete steći znanja o ulozi menadžera prodaje, njegovim aktivnostima, odgovornostima, načinima upravljanja ciljevima prodaje. Naučićete i da vodite prodajni tim u svim fazama rada i upoznaćete se sa psihologijom, osobinama koje odlikuju dobrog prodavca, njegovim aktivnostima i sa celokupnim procesom prodaje koji čine faze: otvaranje, prezentacija i zaključivanje prodaje. Naučićete i kako da pridobijete i održite privrženost i lojalnost klijenata.

13. E-Business
Poznavanje elektronskog poslovanja neophodno je svakome, bez obzira da li se profesionalno bavi ovom oblašću, budući da svakodnevno koristimo neki od njegovih oblika. Ovaj kurs upravo obrađuje osnovne pojmove elektronskog poslovanja, kao što su online banking, e-uprava, e-trgovina, različiti modeli elektronskog poslovanja (B2B, B2C, G2G...), upravljanje odnosima sa kupcima, aktuelni softveri u ovoj oblasti (SAP, Microsoft NAV...). Takođe, predočićemo vam i najznačajnije prednosti i mane, kao i načine da izbegnete sve potencijlne "zamke" elektronskog poslovanja.

14. Consumer Behaviour
U okviru kursa polaznici će imati prilike da se upoznaju sa osnovama ponašanja kako krajnjih potrošača, tako i organizacija koje se na tržištu nalaze u ulozi potrošača. Polaznicima će biti predstavljene potrebe, motivi i faktori ponašanja potrošača, bilo da je reč o finalnim ili organizacionim potrošačima. Takođe, polaznici će se upoznati i sa procesom i fazama donošenja odluke o kupovini.

15. E-banking
Elektronsko bankarstvo najbolji pokazatelj brzog napretka tehnologije i sprege koja postoji između poslovanja i IT-ja. Tokom ovog kursa polaznici će savladati sve pomove neophodne ne samo za svakodnevno korišćenje uisluga e-bankinga, već i za opsežnije bavljenje ovom temom, kao što su: modeli plaćanja zna internetu, virtuelna banka, PayPal, kriptografija, elektronski novac, elektronski čekovi... Uvideće i koji sve rizici postoje u elektronskom bankarstvu, kako da se zaštite i koji su načini da se oni minimizuju ili izbegnu.

16. Information and Internet Technology
Na ovom kursu stiču se osnovna znanja iz IT-a, kao što su znanja o hardveru, softveru, internetu, ali i iz oblasti autorskih prava, virusa i poslovanja na internetu. To predstavlja suštinski preduslov za dalje izučavanje informacionih i komunikacionih tehnologija i programiranja uopšte. Osim toga, spoznaćete i značaj uticaja IT-a na društvo, shvatićete principe mobilnih i bežičnih tehnologija.

17. Branding
Brend, kao najjače sredstvo u pobeđivanju konkurencije, je ideja koju stvaramo kod korisnika. Na kursu će se proučavati osnovni principi brendinga koji će se i primeniti na realnom istraživačkom projektu.

18. English Language 2
Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

19. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja "odskočnu dasku" za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Business Plan

Pored svega što ćete naučiti na ovom odseku, u okviru završnog projekta, moći ćete da radite i na izradi svog biznis plana. Steći ćete korisna teorijska znanja i praktične veštine koje će vam pomoći da ostvarite uspešnu preduzetničku karijeru. Cilj završnog projekta je da po okončanju školovanja imate kompletno razrađen biznis plan sa kojim možete da započnete sopstveni posao i aplicirate za različita sredstva kojima ćete potpomoći realizaciju svoje ideje.

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program se odvija u e-learning varijanti.

Predavanja su krajnje zanimljiva i prilagođena predznanju polaznika. Ono što je karakteristično jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izučavanja predstavljen ne samo teorijski već i praktično na mnoštvu zanimljivih primera koji predstavljaju najbolju praktičnu obuku za samostalan rad odmah nakon završetka školovanja.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

Nakon kompletiranja E-Business & Internet Marketing programa stičete kompetencije i mogućnost da polažete za međunarodni sertifikat Cambridge International A&AS Level Business.

University of Cambridge jedan je od najistaknutijih i najpriznatijih svetskih univerziteta. Cambridge International A&AS Level Business sertifikat i dobijene ocene priznaju se kao bodovi na mnogim univerzitetima i koledžima širom sveta. ITAcademy je ovlašćeni Cambridge International School što će polaznicima omogućiti sticanje mnogih od najpriznatijih internacionalnih sertifikata.

Cambridge International A&AS Level Business sertifikat obezbeđuje najbolji mogući okvir za lični i profesionalni razvoj, pružajući u isto vreme zvanično priznanje o stečenim sposobnostima izdato od strane jednog od najprestižnijih svetskih univerziteta - Cambridge.

Takođe, svaki polaznik koji uspešno završi program E-Business & Internet Marketing dobija mogućnost da polaže za CIM 3 Level Foundation Certificate in Marketing koji dodeljuje prestižna međunarodna institucija Chartered Institute of Marketing.

Međunarodni sertifikati koje dobijaju polaznici programa E-Business & Internet Marketing:

  • Cambridge International A&AS Level Business,
  • CIM 3 Level Foundation Certificate in Marketing
  • IQN Diploma in Marketing
  • Google AdWords & Analytics sertifikati

Nakon kompletiranja E-Business & Internet Marketing programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom E-Business & Internet Marketing programu,
  • ITAcademy Certified E-Business & Internet Marketing Manager sertifikat

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com