Medijacija u porodičnim sporovima

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jovana Ristića 1, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
14.12.2022.
Trajanje kursa:
4 dana
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 15000 din

Opis kursa

Specijalizovana obuka - Medijacija u porodičnim sporovima

 

14. – 17. 12. 2022
Termini: sreda, četvrtak i petak 15.30 – 19.30
Subota 10.00 – 14.00

Obuka se održava onlajn preko ZOOM aplikacije

Autori programa i predavači su:

 • Prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović, profesor na Fakultetu političkih nauka
 • Vladan Jovanović, diplomirani pravnik, specijalista medijacije
 • Vera Despotović, specijalista medijacije i porodični psihoterapeut

Namenjena je medijatorima koji su završili osnovnu obuku za posrednike i žele da se specijalizuju za oblast porodičnih odnosa. Mogućnost pohađanja obuke imaju svi medijatori bez obzira na osnovno zanimanje.

Obuka se sprovodi u četiri radna dana. U toku jednog radnog dana obuka traje pet časova od po 45 minuta.

Kotizacija: 15.000,00 dinara + PDV

Polaznicima koji su završili osnovnu obuku za posrednike u „Službenom glasniku“ odobrava se popust od 20%

Učesnicima seminara obezbeđeni su:

 • predavanje, vežbe, obuka i savetodavna podrška.
 • radni materijal u elektronskom obliku
 • sertifikat o završenoj obuci
 • potvrdu o pohađanju 20 časova (15 sati) stručnog usavršavanja za produženje licence
 • članstvo u Klubu čitalaca uz 25% popusta na sva Glasnikova izdanja knjiga

Sadržaj obuke i raspored predavanja

Program obuke iz medijacije u porodičnim sporovima sprovodi se u četiri radna dana.

U toku jednog radnog dana obuka traje pet časova od po 45 minuta.

PRVI DAN 1.

Upoznavanje sa učesnicima programa i uvodnim temama koje se odnose na specifičnosti porodične medijacije i teme u vezi sa porodičnim i partnerskim funkcionisanjem/razvodom braka.

1) Specifičnosti porodične medijacije (1 čas):

 • razlike između medijacije i drugih srodnih pristupa u razrešavanju porodičnih konflikata;
 • oblasti primene porodične medijacije;
 • specifična znanja i veštine koje porodični medijator treba da poseduje za vođenje procesa medijacije.

2) Porodično i partnersko funkcionisanje (1 čas):

 • koncept i faze životnog ciklusa porodice;
 • razvojna i dinamička dimenzija porodičnog sistema;
 • razvojni procesi menjanja porodice i glavne promene;
 • tranzicije kroz koje porodica prolazi tokom svog životnog ciklusa;
 • karakteristike partnerskih odnosa/supsistema;
 • tipične faze razvoja partnerskih relacija;
 • vrste bračnih konflikata.

3) Razvod braka i deca u razvedenom porodičnom sistemu (1 čas):

 • glavne karakteristike procesa razvoda braka (kroz perspektivu razvoda kao porodičnog događaja);
 • model životnih ciklusa porodice u razvodu;
 • porodične transformacije tokom procesa razvoda;
 • deca u razvedenom porodičnom sistemu;
 • razvojne potrebe dece;
 • potrebe dece u toku razvoda i u postrazvodnoj fazi.

4) Efekti razvoda na decu i najbolji interes deteta (1 čas):

 • najčešći faktori koji nepovoljno utiču na prilagođavanje dece tokom procesa razvoda roditelja;
 • faktori koji mogu doprineti izgradnji samopouzdanja i osećaja kompetencije i sigurnosti kod deteta tokom razvoda roditelja.

5) Najbolji interes dece u toku procesa razvoda i u postrazvodnoj fazi (1 čas):

 • najbolji interes deteta – koncept i specifični kriterijumi za utvrđivanje najboljeg interesa dece;
 • vodiči dobre prakse;
 • UN povelja o pravima dece;
 • zadaci za roditelje i zadaci koji se postavljaju pred decu.

DRUGI DAN 2.

Ovladavanje znanjima o porodičnoj medijaciji regulisanoj Porodičnim zakonom i pravima deteta i roditeljskim pravom i upoznavanje sa veštinama i tehnikama vođenja postupka posredovanja u određenim specifičnim situacijama.

1) Porodična medijacija u Porodičnom zakonu (1 čas) :

 • mirenje i nagodba, uslovi za mirenje, indikacije za postupak nagodbe, uloga suda, uloga organa starateljstva/centra za socijalni rad i druge organizacije osposobljene za posredovanje u porodičnim odnosima, komunikacija između suda i organa starateljstva/druge organizacije osposobljene za posredovanje u porodičnim odnosima.

2) Prava deteta definisana Porodičnim zakonom (1 čas):

 • pravo deteta definisana Porodičnim zakonom;
 • ugroženost pojedinih prava deteta tokom razvoda i načina zaštite prava deteta.

3) Roditeljsko pravo (1 čas):

 • staranje o detetu i komponente staranja o detetu (čuvanje i podizanje deteta, vaspitavanje, obrazovanje, zastupanje, izdržavanje, upravljanje i raspolaganje imovinom deteta).

4) Disbalans u moći i nasilje u porodici (1 čas):

 • definisanje moći u odnosima;
 • najčešće ispoljeni oblici moći u odnosima u našoj kulturi;
 • razdvajanje problematičnih aspekata moći od onih u kojima ne dolazi do narušavanja prava drugih;
 • obrasci moći i uspostavljanje balansa;
 • unapređenje sposobnosti za prepoznavanje obrasca moći u odnosima i unapređenje veština balansiranja odnosa.

5) Rodno osetljiv pristup u porodičnoj medijaciji (1 čas):

 • razlike između pojmova pola i roda;
 • karakteristike rodno osetljivog pristupa u medijaciji;
 • tehnike i intervencije koje mogu biti korišćene u ovom pristupu tokom medijacije.

TREĆI DAN 3.

Upoznavanje sa veštinama i tehnikama vođenja postupka porodične medijacije sa praktičnim vežbama kroz sledeće teme:

1) Priprema za medijaciju i proces/faze porodične medijacije (1 čas):

 • poznavanje sa neophodnim preduslovima za otpočinjanje medijacije;
 • proces i faze porodične medijacije;
 • uvodna seansa: uvod u medijaciju i fokusiranje na decu;
 • definicija problema;
 • razmena i razjašnjenje (individualni kokusi);
 • redefinicija problema;
 • klarifikacija/pojašnjavanje tema;
 • traganje za različitim mogućnostima rešenja;
 • završno pregovaranje/evaluacije ponuđenih rešenja;
 • izgradnja sporazuma.

2) Početak medijacije i iznošenje bitnih aspekata problema (1 čas):

 • predstavljanje početka medijacije: uvodna reč, dogovor oko pravila, saglasnost za učestvovanje, predstavljanje postupka i uloge medijatora;
 • razvijanje veštine započinjanja medijacije;
 • faza fokusiranje na decu;
 • provežbavanje procesa medijacije – uvodna seansa: uvod u medijaciju i fokusiranje na decu;
 • iznošenje bitnih aspekata problema;
 • karakteristike faze iznošenja bitnih aspekata spora;
 • uloga medijatora u fazi iznošenja bitnih aspekata spora;
 • potencijalni rizici/teškoće tokom iznošenja bitnih aspekata spora;
 • načini prevazilaženja teškoća tokom iznošenja bitnih aspekata spora;
 • provežbavanje procesa medijacije – faza iznošenje bitnih aspekata spora.

3) Razmena razjašnjavanje i klarifikacija/pojašnjavanje tema (1 čas):

 • karakteristike faze razmena i razjašnjavanje i redefinisanje problema;
 • uloga medijatora u fazi razmena i razjašnjavanje i redefinisanje problema;
 • potencijalni rizici/teškoće tokom faze razmena i razjašnjavanja i redefinisanje problema;
 • načini prevazilaženja teškoća tokom faze razmena i razjašnjavanja i redefinisanje problema;
 • provežbavanje procesa medijacije - faza razmena i razjašnjavanja i redefinisanje problema;
 • klarifikacija/pojašnjavanje tema;
 • karakteristike faze pojašnjavanje tema;
 • uloga medijatora u fazi pojašnjavanja tema;
 • potencijalni rizici/teškoće tokom faze pojašnjavanja tema;
 • načini prevazilaženja teškoća tokom faze pojašnjavanja tema;
 • provežbavanje procesa medijacije – faza pojašnjavanja tema.

4) Mapiranje interesa/strahovanja i umnožavanje predloga rešenja (1 čas):

 • karakteristike faze mapiranje interesa/strahovanja i preokviravanje spora;
 • uloga medijatora u fazi mapiranje interesa/strahovanja i preokviravanje spora;
 • potencijalni rizici/teškoće tokom faze mapiranje interesa/strahovanja i preokviravanje spora načini prevazilaženja teškoća tokom faze mapiranje interesa/strahovanja i preokviravanje spora;
 • provežbavanje procesa medijacije – faza mapiranje interesa/strahovanja i preokviravanje spora;
 • umnožavanje predloga rešenja;
 • karakteristike faze umnožavanje predloga rešenja;
 • uloga medijatora u fazi umnožavanje predloga rešenja;
 • potencijalni rizici/teškoće tokom faze umnožavanje predloga rešenja;
 • načini prevazilaženja teškoća tokom faze umnožavanje predloga rešenja;
 • provežbavanje procesa medijacije – faza umnožavanje predloga rešenja.

5) Završno pregovaranje i izgradnja sporazuma (i pravljenje roditeljskog plana) (1 čas):

 • karakteristike faze završno pregovaranje i evaluacija ponuđenih rešenja;
 • uloga medijatora u fazi završnog pregovaranja i evaluacija ponuđenih rešenja;
 • potencijalni rizici/teškoće tokom faze završnog pregovaranja i evaluacija ponuđenih rešenja;
 • načini prevazilaženja teškoća tokom faze završnog pregovaranja i evaluacija ponuđenih rešenja;
 • provežbavanje procesa medijacije – faza završno pregovaranje i evaluacija ponuđenih rešenja;
 • izgradnja sporazuma; pravljenje roditeljskog plana/karakteristike faze medijacijskog sporazuma i pravljenje roditeljskog plana;
 • uloga medijatora u fazi medijacijskog sporazuma i pravljenje roditeljskog plana;
 • potencijalni rizici/teškoće tokom faze medijacijskog sporazuma i pravljenje roditeljskog plana;
 • načini prevazilaženja teškoća tokom faze medijacijskog sporazuma i pravljenje roditeljskog plana;
 • provežbavanje procesa medijacije – faza medijacijski sporazum i pravljenje roditeljskog plana.

ČETVRTI DAN 4.

Upoznavanje sa veštinama i tehnikama vođenja postupka porodične medijacije sa teorijskim izlaganjima i praktičnim vežbama kroz sledeće teme:

1) Porodična medijacija u radu sa jakim osećanjima (između članova porodice) i sa parovima koji su u
produbljenom konfliktu (1 čas):

 • sistemski pristup u razumevanju odnosa između partnera kod kojih su prisutne jake emocije;
 • veštine za primenu medijacije u radu sa jakim osećanjima;
 • porodična medijacija u radu sa parovima koji su u produbljenom konfliktu;
 • načini i specifične veštine koje su potrebne medijatorima u razgovorima sa parovima čija je orijentacija okrivljavanje, optuživanje i kažnjavanje;
 • mogući pristupom (načini i specifične veštine) u radu sa parovima koji su u produbljenom konfliktu.

2) Pravne posledice prestanka braka i vanbračne zajednice (1 čas):

pravna pitanja kao kontekst porodične medijacije:

 • dete pod roditeljskim staranjem, roditeljsko pravo nad detetom koje živi sa roditeljima; uloga organa starateljstva (preventivni i korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava); roditeljsko pravo pri odvojenom životu roditelja: zajedničko vršenje roditeljskog prava (fizički i pravno zajedničko vršenje roditeljskog prava), samostalno vršenje roditeljskog prava (prava roditelja koji ne vrši samostalno roditeljsko pravo; pravni putevi za zajedničko i samostalno vršenje roditeljskog prava (iniciranje postupka po sporazumu ili po tužbi).

3) Pravna pitanja koja se razrešavaju u porodičnoj medijaciji (1 čas):

 • vršenje roditeljskog prava, deoba bračne/vanbračne tekovine;
 • zajedničko i samostalno vršenje roditeljskog prava;
 • unapređenje sposobnosti prepoznavanja indikacija i kontraindikacija za opredeljivanje za samostalno ili zajedničko vršenje roditeljskog prava, strana u sporu.

4) Uključivanje dece u medijaciju i modeli uključivanja dece u postupak medijacije (1 čas):

 • uključivanje dece u cilju obezbeđenja najboljeg interesa.
 • pristupi u odnosu prema deci i njihovom uključivanju u medijaciju.
 • modeli uključivanja dece
 • standardi uključivanja dece – preduslovi i načini.
 • zakonski okvir i pravo dece na participaciju; poslovna sposobnost dece
 • direktno uključivanje dece – preduslovi uključivanja; smernice u radu sa decom; faktori koji utiču na kompetencije za direktno konsultovanje (sposobnosti, veštine); preporuke za i protiv odluke o direktnom konsultovanju;
 • indirektno uključivanje dece u postupak medijacije – osnovni koraci i poruke roditeljima u postupku.

5) Razgraničavanje domena u radu i završna evaluacija (1 čas):

 • različiti domeni rada: informisanje, medijacija, savetovanje, terapija, zaštita.
 • Kriterijumi za razgraničenje domena;
 • evaluacija seminara.

O predavačima:

Prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović

 • Profesor i predavač na Fakultetu političkih nauka, predmet Uvod u medijaciju na programu Master studije socijalnog rada;
 • Osnivač i rukovodilac programa Specijalističkih akademskih dvogodišnjih studija iz medijacije na FPN;
 • Autor je i trener više akreditovanih obuka kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu za osnovnu obuku, kao i primenu medijacije u oblastima porodičnih odnosa, između žrtava i maloletnih učinioca krivičnih dela, diskriminacije, mobinga;
 • Autor je više naučnih i stručnih radova i publikacija iz ove oblasti.

Vera Despotović, specijalista medijacije i porodični psihoterapeut

 • Predavač na Fakultetu za medije i komunikacije, na departmanu za socijalni rad. Ima dvadesetogodišnje iskustvo u primeni psihoterapije i medijacije u radu s parovima i porodicama, u Savetovalištu za brak i porodicu grada Beograda. Praksu medijacije sprovodi u oblasti porodičnih sporova; u radu sa maloletnim počiniocima krivičnih dela i oštećenih strana; u slučajevima zlostavljanja na radu i u slučajevima diskriminacije. Izvršna je direktorka NVO „Udruženje medijatora Srbije“. Ima višegodišnje iskustvo u realizaciji osnovnog programa obuke za medijatore, u Srbiji i regionu. Autorka i realizatorka više specijalizovanih programa obuke.

Vladan Jovanović, diplomirani pravnik, specijalista medijacije

 • Autor, realizator i učesnik u realizaciji brojnih međunarodnih, regionalnih, nacionalnih i lokalnih stručnih skupova i projekata; autor i koautor više stručnih publikacija, priručnika i stručnih radova;
 • Regionalni samostalni konsultant u oblasti specijalne zaštite, porodičnog prava, prava deteta, ljudskih i manjinskih prava. Konsultant na brojnim sistemskim projektima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji za potrebe vlada odnosno resornih ministarstava u navedenim državama.

 

 

Centar za edukaciju JP Službeni glasnik

Više informacija možete dobiti na sajtu www.slglasnik.com/seminari i obuke, telefonom, na brojevima: 011/3060-345, 3060-373 i 3060-331, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, kao i imejlom, na adresi seminar@slglasnik.com.

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj učesnika organizator zadržava pravo da otkaže održavanje seminara, uz obavezu da o otkazivanju obavesti prijavljene učesnike.

Popunjenu prijavu sačuvati i poslati na imejl: seminar@slglasnik.com, tel: 011/30 60 345, 30 60 373, 30 60 331, ili preko Regionalne kancelarije posrednika: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com, tel. 063/445 800

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com