PMP Project management

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 90/3, Niš, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
30.10.2023.
Trajanje kursa:
35
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta

15%
popust
CENA: 382 eur
Cena bez popusta: 450 eur
Popust važi do: 30-09-2023

Opis kursa

Kroz teorijski i praktičan rad polaznici će imati priliku da nauče kako se efikasno upravlja projektima, od inicijacije, preko planiranja, izvršenja, monitoringa i kontrole do završetka projekta. Kako se kroz integrativni pristup upravlja obimom projekta, vremenom, troškovima, kvalitetom,  resursima (ljudskim i materijalnim), komunikacijom na projektu, rizicima, nabavkom i zainteresovanim stranama. Polaznici će naučiti kako ostvariti rezultate i ciljeve projekta u planiranom vremenu i u okviru planiranog  budžeta.

Trening se zasniva na PMI metodologiji za upravljanje projektima koju propagira Project Management Institute – PMI, kao najveće svetsko telo koje se bavi upravljanjem projektima.

Tokom 35 sati polaznici će odslušati zanimljiva predavanja i učestvovati u interaktivnim radionicama i na taj način steći odgovarajuća znanja koja će moći uspešno primeniti u praksi. Takođe, pohađanjem kursa polaznik stiče 35 bodova koji su uslov za prijavu polaganja ispita za sticanje zvanja Project Management Professional (PMP).

Šta ćete naučiti:

1.Uvod u projektno upravljanje po PMI metodologiji
Šta je projekat, program i portfolio projekata
Osnove projektnog upravljanja po PMI metodologiji
Koje su pet procesnih grupa i deset oblasti znanja
Okruženje u kome se realizuje projekat (Organizacione structure)
Ključni učesnici na projektu i uloga Projektnog menadžera
Selekcija projekta – kako izabrati pravi projekat, kako inicijativa postaje projekat
2.Upravljanje integracijom (Integration management)
Projektna povelja (Project charter) – formalna autorizacija projekta
PM kao integrator i integracija kroz procesne grupe
Izrada Project management planova
Proces vodjenja i izvršenja projektnog posla
Upravljanje projektnim znanjem
Praćenje i kontrola projektnog posla
Sprovodjenje integrisane kontrole promena
Zatvarnje projekta (završetak projekta ili faze)
3.Upravljanje obimom projekta (Scope management)
Definisanje obima projekta, što jeste i što nije sastavni deo projekta
Project scope vs. Product scope
Procesi upravljanja obimom
Planiranje upravljanja obuhvatom projekta, prikupljanje zahteva, definisanje obima i kreiranje WBS (dekompozicija isporuka u manje isporuke ili radne pakete)
Praćenje i kontrola obima projekta (validacija i kontrola obima)
4.Upravljanje vremenom (Schedule management)
Planiranje upravljanja vremenom
Definisanje aktivnosti (dekompozicija WBS u aktivnosti)
Izrada mrežnog dijagrama, i identifikovanje kritičnog puta
Procena trajanja aktivnosti
Izrada vremenskog plana (Schedule)
Kontrola vremena
5.Upravljanje troškovima (Cost management)
Planiranje upravljanja troškovima
Procena troškova, tipovi troškova
Formiranje budžeta
Kontrola troškova, Earn Value Analysis
6.Upravljanje kvalitetom (Quality management)
Definicija, svrha i značaj kvaliteta
Planiranje upravljanja kvalitetom
Troškovi kvaliteta (Cost of quality)
Upravljanje kvalitetom
Kontrola kvaliteta (7 osnovnih alata za kontrolu kvaliteta: Išikava dijagram, Mape procesa, Kontrolne liste, Pareto metoda, Histogram, Kontrolna karta, Sketer dijagram)
7.Upravljanje resursima (Resources management)
Planiranje rukovodjenja ljudima i upravljanja materijalnim sredstvima
Procena ljudi i sredstava po projektnoj aktivnosti
Proces angažovanja ljudi odnosno pribavljanja materijalnih sredstava
Razvoj tima
Upravljanje timom
Kontrola i praćenje materijalnih sredstava
8.Upravljanje komunikacijom na projektu (Communication management)

Planiranje upravljanja komunikacijom na projektu (kako, kada, na koji način i sa kim ćemo komunicirati)
Upravljanje komunikacijom
Praćenje komunikacije
9.Upravljanje rizicima (Risk management)
Definicija projektnog rizika, tipovi rizika
Planiranje upravljanja rizikom
Identifikacija rizika, registar rizika
Kvantitativna i kvalitativna analiza rizika, pravljenje strategije odgovora na pojavu rizika i implementacija odgovora
Praćenje rizika
10.Upravljanje nabavkama (Procurement management)
Planiranje upravljanja nabavkama, (Make or Buy analiza, tipovi ugovora, strategija za nabavku, dokumentacija za nabavku, kriterijumi za izbor ponudjača)
Sprovodjenje nabavki (izbor ponudjača, pregovaranje, ugovori)
Kontrola nabavki
11.Upravljanje zainteresovanim stranama (Stakeholder management)
Identifikacija zaintreresovanih strana na projektu (Analiza zainteresovanih strana)
Planiranje upravljanja zainteresovanim stranama
Upravljanje zainteresovanim stranama
Praćenje zainteresovanim stranama
12.Agilno upravljanje projektima
Agilno upravljanje projektima
Agilno vs. Tradicionalno upravljanje projektima
Agilni pristupi i metodologije
13.PMP sertifikacija i ispit
Sve o PMP sertifikaciji i ispitu
Novi ECO 2021 (Examination Content Outline)
Primeri ispitnih pitanja
Tricks & Tips

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com