Kurs za međunarodno poslovanje

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
04.04.2023.
Trajanje kursa:
30 školskih časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Aranđelovac, Beograd, Bor, Čačak, Ćuprija, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Mladenovac, Niš, Novi Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Online - putem interneta, Pančevo, Paraćin, Pirot, Požarevac, Ruma, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zrenjanin

CENA: od 18000 din

Opis kursa

Uzevši u obzir savremene trendove u poslovanju, sasvim je jasno da mnoge uspešne kompanije teže proširenju poslovnih okvira i van lokalnog tržišta. A da bi u tome uspele, neophodno je da poznaju pravila koja se odnose na Međunarodno poslovanje, odnosno da zaposleni u okviru kompanija poseduju sva znanja koja su neophodna za poslovanje na međunarodnom nivou. Upravo iz tog razloga se pohađanje ovog kursa, koji organizuje AKADEMIJA OXFORD smatra imperativom za sve one pojedince i organizacije koje teže boljem i kvalitetnijem poslovanju i van granica naše zemlje.

Implementacijom znanja koja svi polaznici stiču tokom trajanja ovog kursa se u velikoj meri poboljšava i kotiranje određene organizacije u poslovnom svetu, ali i na tržuštu uopšte, kao i svakog pojedinca koji ima sve predispozicije da postane lider u oblasti međunarodnog poslovanja.

Kurs Međunarodno poslovanje podrazumeva savladavanje svih oblasti koje su obuhvaćene redovnim planom i programom, a uz to se upoznaju i sa stepenom engleskog jezika sa kojim nisu imali prilike da se upoznaju, odnosno da ga savladaju. U skladu sa stepenom znanja koji pokažu na inicijalnom testu ili sa sertifikatima koje već poseduju, polaznici imaju mogućnost da pohađaju neki od sledećih nivoa učenja ovog jezika i to : Engleski jezik - početni nivo (English Starter), Engleski jezik - osnovni (English Elementary), Engleski jezik - niži srednji (English Pre - intermediate Level), Engleski jezik - srednji nivo (English Intermediate Level), Engleski jezik - viši nivo (English Upper Intermediate Level) i Engleski jezik - poslovni (Business English). U zavisnosti od stepena poznavanja ovog jezika, zavisiće i način praćenja obuke u ovoj oblasti, što podrazumeva ili pohađanje časova u prostorijama škole ili putem online plaforme.

Oblasti sa kojima se upoznaju svi polaznici obuke Međunarodno poslovanje su :

1. Biznis (Business)
U okviru prve oblasti obavezni predmeti za sve polaznike su : Razvoj biznis plana (Business plan development) i Međunarodno poslovno pravo (International business law).

Uz to, svi polaznici imaju mogućnost odabira izbornog predmeta koji će pohađati, a u skladu sa programom. Izborni predmeti su : Poslovna dokumentacija (Business documents), Započeti biznis (Business Start - up), Poslovno pravo (Business law), Poslovna etika pojedinca i organizacije (Business ethics of individuals and organization) i Preduzetništvo (Enterpreneurship).

2. Marketing (Marketing)
Osnove marketinga (Marketing basics) i Međunarodni marketing (International marketing) su obavezni predmeti u ovoj oblasti, dok su izborni : SWOT analiza (SWOT analysis), Marketinška istraživanja i MIS (Marketing research and MIS), Planiranje i segmentacija tržišta (Market Planning and segmentation), Strateški marketing (Strategic marketing), Upravljanje marketingom (Marketing management), Internet marketing (Internet marketing), Ponašanje potrošača (Consumer behaviour), Marketing planiranje (Marketing planning) i Brending (Branding).

3. Prodaja (Sales)
Vrlo važna oblast kursa Međunarodno poslovanje podrazumeva upoznavanje polaznika sa jednim predmetom koji je obavezan i jednim koji je izborni.

Obavezan je Upravljanje prodajom (Sales management), dok je izborni Upravljanje odnosima sa klijentima (Customer relationships management).

4. Finansije i računovodstvo (Finance and Accounting)
Obavezni predmeti u ovoj oblasti su : Osnove ekonomije (Basics od economics), Međunarodne finansije (International finance) i Međunarodna ekonomija (International economics).

Svi polaznici kursa imaju mogućnost da odaberu izborni predmet i to među sledećim : Finansijski menadžment (Finance management), Mikroekonomija (Microeconomics), Makroekonomija (Macroeconomics), Racio brojevi (Racio numbers), Finansijske institucije (Financial institutions), Spoljna trgovina (Foreign trade), Računovodstvo (Accounting), Računovodstvo troškova (Cost accounting), Berzansko poslovanje (Stock market), HOV i Finansijska matematika i poslovna statistika (Financial mathematics and business statistic).

5. Menadžment i poslovna organizacija (Management and Business organization)
U ovoj oblasti su 4 obavezna predmeta i to : Osnove menadžmenta (Management fundamentals), Multinacionalne kompanije (Multinational companies), Međunarodni standardi kvaliteta ( International quality standards) i Međunarodni menadžment (International management).

Izborni predmeti su : Funkcije menadžmenta (Management functions), Životni ciklus organizacije (Organization life cycle), Struktura i dizajn organizacije (Organization structure and design), Organizaciono ponašanje (Organizational behavior), Liderstvo (Leadership), Kvantitativne metode u poslovanju (Quantitative methods for business), Sistemi menadžmenta kvalitetom (Quality management systems), Menadžmet znanja (Knowledge management), Upravljanje lancem nabavke (Supply chain management), Krizni menadžment (Crisis management), Upravljanje rizikom (Risk management), Strategijski menadžment (Strategic management), Upravljanje konfliktima (Conflict management), Planiranje i kontrola troškova (Expenditure planning and control), Operacioni menadžment (Operations management), Korporativna odgovornost (Corporate responsibility), Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera (Managing the expectations and needs of stakeholders) i Ekološki menadžment (Environmental management).

6. Menadžment ljudskih resursa (Human resources Management)
Glavni predmet u ovoj oblasti je Osnove menadžmenta ljudskih resursa (HR management basics), dok postoji veliki broj izbornih predmeta i to : Planiranje i selekcija ljudskih resursa (Human resource planning and selection), Pronalaženje ljudskih resursa (Human resource finding), Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranje i raskid (Employment, contracting and termination od employment), Uvođenje u posao, obučavanje i obrazovanje (Introduction to business training and education), Praćenje i razvoj ljudskih resursa (Human resource monitoring and development), Motivisanje zaposlenih (Employee motivation), Procena uspešnosti zaposlenih (Employee performance assessment), Sistem nagrađivanja (Compensation systems), Psihologija ličnosti (Personality psychology), Zaštita na radu (Workplace safety), Mobing (Mobbing), Zakonska regulativa za ljudske resurse (Human resource regulations), Sindikalno i nesindikalno radno okruženje (Unionized and Non - unionized work environment) i Analiza posla (Work analysis).

7. Menadžment projekata (Project management)
Osnove menadžmenta projekata (Project management basics) i Upravljanje međunarodnim projektima (International project management) su obavezni predmeti u okviru ove oblasti kursa Međunarodno poslovanje.

Izborni predmeti su : Upravljanje investicijama (Investment management), Programski paket za upravljanje projektima (MS project), Metode i tehnike upravljanja projektima (Project management methods and techniques) i Finansiranje projekata (Project financing).

8. Informacione tehnologije u poslovanju (IT in business)
Sva tri predmeta u ovoj oblasti su izborni, a reč je o predmetima : Informacione tehnologije u poslovanju (IT in business), Elektronsko poslovanje (E - business) i Menadžment informacioni sistemi (Management informatin systems).

9. Odnosi sa javnošću (Public relations)
Izuzetno važna oblast za poslovanje na međunarodnom nivou ima dva obavezna predmeta i to : Osnove odnosa sa javnošću (Public relations basics) i Interkulturne komunikacije (Intercultural communication).

Polaznici biraju između sledećih predmeta : Odnosi sa javnošću u kriznim situacijama (Public relations in crisis situation), Korporativni identitet (Corporate identity), Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija (Planning and organization of business events and actions), Sponzortsvo (Sponsorship) i Korporativne komunikacije (Corporate communications).

10. IT korisničke veštine (IT user skills)
Osnove korišćenja računara (ECDL computer essentials), Osnove korišćenja interneta (ECDL online essentials), Obrada teksta (ECDL word processing) i Tabelarne kalkulacije (ECDL spreadsheets) su obavezni predmeti u poslednjoj oblasti kursa Međunarodno poslovanje.

Izborni predmeti su : Prezentacije ( ECDL presentations), Obrada slika (ECDL image editing) i Obrada internet stranica (ECDL web editing).

Savladavanjem segmenata u okviru svake pomenute oblasti, svi polaznici stiču neophodna znanja za poslovanje na međunarodnom nivou. U zavisnosti od plana i programa, kursevi po oblastima se mogu pratiti fizički, u prostorijama škole ili putem online platforme, koja je namenjena za učenje na daljinu.

Poseban akcenat tokom trajanja obuke Međunarodno poslovanje je vezan za upoznavanje polaznika sa takozvanim PDP - om ( Personal Development Program). Ovaj, specijalno osmišljen program je usmeren na savladavanje svih personalnih, odnosno ličnih veština svakog polaznika, koje će mu omogućiti da bude mnogo ažurniji u poslovanju, te da sa najvišim stepenom lične efikasnosti i potpune samostalnosti može da upravljanja poslovanjem na međunarodnom nivou, kao i da donosi adekvatne odluke. U okviru ovog dela obuke, polaznici se najpre upoznaju sa takozvanim Transverzalnim veštinama, koje podrazumevaju veštine samospoznaje, odnosno izgradnje samopouzdanja, kako u ličnom tako i u poslovnom smislu, kao i veštine lične, ali i motivacije drugih, Uz to, polaznici se upoznaju i sa adekvatnim veštinama adaptacije, te uče kako da razviju logičko, kreativno odnosno kritičko mišljenje, te kako da razviju veštine prosuđivanja i analitičko - istraživačke veštine. Poseban segment obuke u okviru Transverzalnih veština je usmeren na upoznavanje polaznika sa veštinama savetovanja, koučinga i treninga, pravilima timskog rada i definisanjem ciljeva, kako individualnih, tako i opštih. Sledeće sa čime se polaznici upoznaju u okviru PDP - a su Lične veštine, kao što su : Planiranje karijere, Stil i personalni marketing, Poslovni bonton, Zdravlje i upravljanje stresom, kao i Lični razvoj menadžera, čija im kasnija pravilna implementacija u velikoj meri daje mogućnost da postanu najbolji u svom poslu. Poslednji segment ovog dela obuke u okviru kursa Međunarodno poslovanje je usmeren na razvijanje personalnih veština koje se odnose na povećanje efektivnosti i efikasnosti, kao što su recimo : Orrganizacija vremena, Upravljanje informacijama, Efektivna poslovna komunikacija, Efektivno pregovaranje i donošenje odluka i mnoge druge.

Uspešnim savladavanjem svih segmenata kursa Međunarodno poslovanje, odnosno PDP - a, koji je njegov sastavni deo svi polaznici postaju vlasnici adekvatnih međunarodnih sertifikata.

Kome je kurs namenjen: polaznici mogu biti sve osobe koje su na bilo koji način i po bilo kom osnovu uključene u rad organizacije koja želi da proširi svoje poslovanje na međunarodni nivo, kao i pojedinci koji žele da steknu znanja iz oblasti Međunarodno poslovanje i time znatno unaprede svoju Radnu biografiju (CV).

Materijal za kurs: elektronski i štampani materijal sa primerima je obezbeđen za sve polaznike obuke.

Trajanje: 30 školskih časova

Cene:

Individualna nastava: 38,000 RSD
Poluindividualna nastava: 22,000 RSD
Grupna nastava: 18,000 RSD

Dodatne napomene:

  • uplata se vrši putem uplatnice ( za fizička lica ), preko računa ( za pravna lica ), a nakon dostavljenog Predračuna.
  • moguće su dodatne izmene programa, a u skladu sa predznanjem koje pokažu polaznici obuke, te brojem prijavljenih polaznika.

Teme:

  • Finansije,
  • Računovodstvo,
  • Marketing,
  • Preduzetništvo

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com