Obuka za polaganje ispita za carinskog agenta

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
10.02.2023.
Trajanje kursa:
58 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 84800 din

Opis kursa

Obuka za carinske zastupnike je koncipirana u skladu sa Carinskim zakonom („Službeni glasnik RS“, broj 95/18) i Pravilnikom o programu i sadržini posebnog stručnog ispita, i izdavanju i oduzimanju dozvola za zastupanje u carinskom postupku („Službeni glasnik ", broj 42/19).

Učesnici će na obuci steći znanja neophodna za polaganje ispita za dobijanje licence za zastupanje u carinskom postupku.

Obuka obuhvata sledeće oblasti:

 • Carinski sistem i postupak
 • Carinska tarifa, poreklo robe, carinska vrednost i poreski sistem
 • Poznavanje robe
 • Spoljnotrgovinski i devizni sistem

Obuka u delu koji se odnosi na Carinsku tarifu obuhvata i nekoliko testova, kao i praktične primere ispitnih zadataka (svrstavanje robe, izračunavanje carine i drugih carinskih dažbina, carinske i poreske osnovice, PDV i akcize, kao i populjavanje deklaracije). Poslednji modul će biti organizovan kao radionica, gde će polaznici na konkretnim primerima savladati popunjavanje JCI obrasca i biće prikazani primeri popunjavanja carinskih deklaracija i drugih dokumenata.

Cilj obuke:

Priprema za polaganje ispita za dobijanje licence za zastupanje u carinskom postupku.

Teme:

Carinski sistem i postupak

 • Pojam carinskog sistema, carinskog postupka i posebnih postupaka,
 • Carinsko zastupanje –neposredno i posredno,
 • Ovlašćeni privredni subjekt,
 • Takse za usluge carinskog organa i odluke koje se odnose na primenu carinskih propisa,
 • Osnovni instituti carinskog sistema; carinsko područje Republike Srbije; carinski status robe; uvozne dažbine; carinski nadzor i kontrola,
 • Ulazak robe u carinsko područje Republike Srbije; pregled robe i uzimanje uzoraka; privremeni smeštaj robe; sažeta deklaracija,
 • Carinski postupci po vrstama saobraćaja: carinski postupak u putničkom saobraćaju; carinski postupak u drumskom saobraćaju; carinski postupak u rečnom saobraćaju; carinski postupak u vazdušnom saobraćaju; carinski postupak u železničkom saobraćaju; carinski postupak u poštanskom saobraćaju; carinski postupak za ekspresne pošiljke,
 • Stavljanje robe u carinski postupak; carinska obeležja; pregled robe; puštanje robe; nalazi i druge mere koje preduzimaju carinski organi; stavljanje robe u slobodan promet,
 • Posebni postupci: postupak tranzita (spoljni i unutrašnji); TIR i ATA karnet; postupci smeštaja (carinska skladišta i slobodne zone); postupci oplemenjivanja (aktivno i pasivno oplemenjivanje); postupci posebne upotrebe (privremeni uvoz i upotreba u posebne svrhe); postupak izvoza; pojednostavljeni postupci,
 • Isprave u carinskom postupku: carinske isprave; transportne isprave; komercijalne isprave; ostale isprave,
 • Carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak,
 • Carinski dug i obračun uvoznih dažbina,
 • Carinske povlastice; oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina,
 • Mere za zaštitu prava intelektualne svojine na granici.

Carinska tarifa, poreklo robe, carinska vrednost i poreski sistem

 • Pojam, uloga i vrste carina; Pojam i podela carinskih tarifa; Nomenklature; Zakon o Carinskoj tarifi; Tarifske odredbe u Carinskom zakonu i drugim propisima;
 • Osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife,
 • Svrstavanje robe u Carinsku tarifu; Obavezujuće obaveštenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi,
 • Pojam carinske vrednosti i njena definicija po Carinskom zakonu; Elementi carinske vrednosti; Popusti i dodaci u fakturama koji se uključuju i koji se ne uključuju u carinsku vrednost; Metodi utvrđivanja carinske vrednosti; Načini izračunavanja carinske vrednosti zavisno od pariteta isporuke,
 • Druge uvozne dažbine, takse i naknade (pojam, vrste, način obračuna),
 • Poreski sistem Srbije; Oporezivanje proizvoda akcizom; PDV; Oslobođenja od plaćanja poreskih obaveza,
 • Poreklo robe (nepreferencijalno i preferencijalno); Obavezujuće obaveštenje o poreklu robe,
 • Primeri svrstavanja proizvoda iz svih Odeljaka i Glava Carinske tarife neophodni za polaganje pismenog i usmenog dela ispita,
  Odredbe koje se odnose na svrstavanje mašavina tekstilnih materijala, delova opšte upotrebe, delova mašina iz Odeljka XVI, setova u Carinsku tarifu.

Poznavanje robe

 • Podela i klasifikacija robe, kvalitet, uzimanje i obradu uzoraka, itd. sa naglaskom na upoznavanje sa osnovnim karakteristika određenih roba značajnih za trgovinsku razmenu Republike Srbije (poljoprivredni, prehrambeni i industrijski proizvodi),
 • Razmatrani proizvodi će biti dovođeni u vezu sa konkretnim Odeljcima i Glavama Carinske tarife i odgovarajućim napomenama u okviru njih.

Spoljnotrgovinski i devizni sistem

 • osnovni pojmovi u vezi sa spoljnotrgovinskim sistemom Republike Srbije i to: domaći i međunarodni izvori prava, načela spoljnotrgovinskog poslovanja, vrste spoljnotrgovinskih poslova, mere trgovinske politike, usluge u međunarodnom prometu, vrste i oblici stranih ulaganja i drugo značajno za ovu materiju,
 • osnovni pojmovi u vezi sa deviznim sistemom Republike Srbije i to: izvori prava, poslovi koje uređuje Zakon o deviznom poslovanju i podzakonski propisi, instrumenti plaćanja, devizno tržište, platni promet i drugo.

Radionica: vodi je Borislav Injac, Uprava carina

 • popunjavanje JCI obrasca
 • Praktični primeri popunjavanja carinskih obrazaca i sl.

 

Po završetku obuke, polaznik će biti osposobljen da:

stekne znanja nephodna za polaganje ispita za dobijanje licence za zastupanje u carinskom postupku (pismeni i usmeni deo).

Dinamika izvođenja obuke:

 • petkom od 17:00- 20:30 časova
 • subotom od 09:30-15:00 časova

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com