SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM - Dokumentacija i računovodstveni aspekt

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Terazije 23, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
15.06.2023.
Trajanje kursa:
2 dana
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Online - putem interneta

CENA: 16000 din

Opis kursa

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET SA
INOSTRANSTVOM - Dokumentacija i računovodstveni aspekt

Dvodnevna obuka:
15.06. i 16.06.2023. godine
od 09.30 do 15.00 sati

PKS, Terazije 23, mala sala na 2.spratu/mogućnost praćenja online

 

Program je namenjen:

 • menadžerima u spoljnoj trgovini i finansijama,
 • Računovođama, zaposlenima u kompanijama koje se bave uvozom i izvozom,
 • kao i ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti spoljne trgovine i platnog prometa sa inostranstvom

Cilj obuke je da, na osnovu praktičnih primera, polaznici razvijaju alate za svakodnevni rad na navedenim poslovima u oblasti spoljne trgovine.

Nakon obuke polaznici će biti u mogućnosti da:

 • protumače JCI u zavisnosti od različite vrste posla i ugovorenih elemenata isporuke
 • ispravno tumače Incoterms pravila sa stanovišta momenta prelaska rizika
 • znaju da popune naloge za plaćanja i da daju ispravan raspored priliva u zavisnosti od vrste pojedinih instrumenata
 • ispravno vrednuju dobra i usluge kod različitih vrsta spoljnotrgovinskog posla i različitih načina plaćanja
 • formiraju uvozne i izvozne kalkulacije i da znaju kakav uticaj na rezultat poslovanja imaju utvrđene vrednosti
 • razumeju i primene računovodstvene i poreske aspekte spoljnotrgovinskog poslovanja i platnog prometa sa inostranstvom

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o odslušanom seminaru.

PREDAVAČ: Vera Lončar - Osnivač privrednog društva ACCOUNT DOO NOVI SAD, sa dugogodišnjim iskustvom u privredi i bankarstvu na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, računovodstva, finansija, revizije, analize finansijskih izveštaja, implementacije ERP sistema, kao i računovodstveno finansijskom i poreskom konsaltingu za domaće i strane kompanije.

Kotizacija: 16.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Pored ove obuke, u okviru programa za spoljnu trgovinu nudimo i sledeće obuke:
1. PORESKI ASPEKTI SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLOVANJA, 25.05. i 26.05.2023.
2. SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – CARINSKI PROPISI I POSTUPCI, 31.05. i 01.06.2023.

POSLOVNA AKADEMIJA svojim polaznicima nudi popust od 10% za polaznike dve obuke ili popust od 15% za polaznike sve tri obuke iz oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja.

Teme:

DAN 1. SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE
1. Pregled najvažnijih propisa i osnovni elementi

 • Osnovni pojmovi i zakonski okvir
 • Ugovor i učesnici
 • Način formiranje cena – kalkulacije

2. INCOTERMS pravila i klauzule

 • Pregled ugovorenih uslova isporuke, prenosa rizika i troškova, kao i tumačenje najčešće primenjivanih Incoterms pravila
 • Momenat kada se mogu priznati prihodi ili dobro, u poslovnim knjigama, u zavisnosti od ugovorene Incoterms klauzule

3. JCI – Jedinstvena carinska isprava

 • Tumačenje pojedinih delova i polja
 • Objašnjenja obeležja na JCI koja utiču na priznavanje dobra i prihoda i način knjiženja
 • Prikaz popunjenih JCI (UV-4,5,6,7; IZ-1,2,3)
 • Način formiranja osnovice za obračun carine i za obračun PDV

4. Osnovne vrste spoljnotrgovinskih poslova, načini postupanja i dokumentacija

 • Uvozni i izvozni posao
 • Privremeni uvoz i izvoz
 • Reeksportni poslovi
 • Aktivno oplemenjivanje
 • Povrat dobara u inostranstvo
 • Gratis isporuke
 • Zamena dobara u garantnom roku
 • Formiranje uvozne kalkulacije i nabavne vrednosti uvezenog dobra
 • Avansna plaćanja i način vrednovanja prilikom uvoza i izvoza
 • Način knjiženja i poreski aspekt kod pojedinih vrsta spoljnotrgovinskog posla

5. Slobodna zona i slobodno carinsko skladište

6. Specifičnosti kod pojedinih slučajeva

 • Specifičnosti kod uvoza i izvoza usluga
 • Uvoz i izvoz robe bez prelaska carinske linije
 • Razlike između ugovorenih kompenzacionih poslova i prebijanja obaveza i potraživanja
 • Razlike između direktnog i indirektnog reeksport-a
 • Instrukcije koje se daju carinskom zastupniku

DAN 2. PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM
1. Osnovni pojmovi i zakonski okvir
2. Način izvršenja naplate i plaćanja:

 • U novcu
 • Robi ili uslugama
 • Prebijanjem obaveza i potraživanja
 • Plaćanjem ili naplatom od drugog lica
 • Iz kredita ili garancija

3. Instrumenti platnog prometa sa inostranstvom

 • Doznaka
 • Platna kartica
 • Menica
 • Ček
 • Dokumentarna naplata – inkaso
 • Dokumentarni akreditiv

4. Kontokorentni i korespondentski odnosi banaka
5. Plaćanje na osnovu SWIFT poruke

 • SWIFT
 • IBAN
 • Ino troškovi

6. Praktični primeri vezani za plaćanje i naplatu

 • Zahtev za izvršenje plaćanja doznakom
 • Zahtev za izvršenje plaćanja dokumentarnim akreditivom
 • Način popunjavanja naloga za plaćanje sa knjižnim odobrenjima
 • Ino troškovi kada padaju na teret korisnika i način knjiženja
 • Šifarnik osnova naplate i plaćanja

7. Raspored priliva

 • Elementi koje treba navesti
 • Način rasporeda priliva sa umanjenjem za knjižna odobrenja
 • Način knjiženja na osnovu izveštaja banke

8. Izveštavanje NBS

VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu mejl adresu, jer se na istu šalju podaci i informacije o predavanju.

Poslovna akademija PKS, Tel: (+381 ) 011/33 04 570

marija.boskovic@pks.rs; akademija@akademijapks.rs / https://akademijapks.rs/


Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com