Sertifikovani finansijski analitičar

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
22.04.2023.
Trajanje kursa:
42 časa
Vreme održavanja:
celodnevni, vikendom
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 89700 din

Opis kursa

Obuka za finansijskog analitičara i sertifikacija razvijena je na osnovu standarda kompetencija u oblasti finansijske analize. Nju prati detaljna i pažljivo razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta same obuke, sertifikacije kao i njene praktične relevantnosti.

Programom su detaljno definisane kompetencije (znanja, veštine i stavovi za obavljanje poslova finansijskog analitičara) koje će biti predmet obuke koja je inače modularnog tipa. Takođe, sastavni deo ovog programa su i indikatori učinka/postignuća koji definišu profesionalne standarde - standarde dobro obavljenog posla odnosno kompetencije koje se očekuju od kandidata u toku sertifikacije.

Program je baziran na praksi rada u oblasti finansijske analize i samo u neophodnoj meri je oslonjen na teoriju. Naglasak je na ovladavanju tehnikama, metodologijama i konceptima finansijske analize koje omogućavaju direktnu i neposrednu primenu u svakodnevnom radu. Svaki učesnik pored skripti dobija alate za primenu na svom radnom mestu ili u svojoj organizaciji.

Sticanje znanja iz oblasti finansijske analize je neophodan preduslov za efikasno upravljanje preduzećem. Finansijska analiza se koristi prilikom donošenja strategijskih odluka, ali i na nivou operativnog odlučivanja. Procesi planiranja, kontrole i organizovanja u preduzeću nezamislivi su bez primene finansijske analize.

Cilj programa je da osposobi polaznike za praktičan i samostalan rad u ovoj oblasti. Polaznik će se u okviru programa osposobiti i za korišćenje Excel alata u kojima su artikulsani alati i tehnike finansijske analize. Ovi Excel alati su kreirani prema novim obrascima finansijkih izveštaja u Republici Srbiji.

U toku programa oni će biti osposobljeni za primenu finansijske analize i iz perspektive internog i iz perspektive eksternog korisnika finansijskih izveštaja. Sposobnosti kojima će ovladiti će im omogućiti da sagledaju da li analizirani entitet kreira dodatu vrednost, kakva je njegova zarađivačka moć, kakvi su mu budući izgledi za rast,, koji su njegovi finansijski i poslovni rizici, da li entitet ima optimalnu strukturu kapitala, gde se nalaze kritične tačke u njegovom poslovanju.

Finansijski analitičar spada među najtraženija zanimanja na tržištu rada bilo da je reč o privatnim kompanijama, bankama, osiguravajućim kućama, javnim preduzećima. Omogućite sebi sigurnost radnog mesta i razvoj karijere, a vašim kompanijama unapređenu efikasnost i poboljšani učinak.

Kandidatima će biti omogućeno da dobiju mentorsko vođenje tokom trajanja obuke, u procesu izrade projektnih zadataka, putem elektronskih komunikacija ili prema dogovoru, od strane predavača.

Ciljna grupa:

zaposleni u bankama na poslovima ocene boniteta komitenata pravnih lica, revizori, zaposleni u finansijskoj funkciji preduzeća, top menadžeri, procenitelji, brokeri, investicioni savetnici, portfolio menadžeri, i svi koji žele da unaprede praktična znanja u oblasti finansijske analize.

Cilj obuke:

Ovom kvalifikacijom stičete praktična znanja i veštine neophodne za rad u oblasti finansijske analize.

Obuka- Moduli:

 • Uvod u analizu finansijskih izveštaja
 • Razumevanje bilansa uspeha
 • Razumevanje bilansa stanja
 • Razumevanje izveštaja o tokovima gotovine
 • Analiza amortizacije, tretmana obezvređenja imovine i odluka o kapitalizaciji rashoda
 • Analiza odloženih poreza i rezervisanja
 • Tehnike finansijke analize
 • Primena analize finansijskih izveštaja
 • Analiza kvaliteta sistema finansijskog izveštavanja

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Razume informacione moći i rizike finansijskih izveštaja,
 • Identifikuje razlike između računovodstvene slike preduzeća i njegove ekonomske realnosti,
 • Identifikuje uticaj izbora različitih računovodstvenih politika na finansijsku poziciju i dobitna ostvarenja preduzeća,
 • Primeni opštu analizu finansijskih izveštaja,
 • Primeni racio analizu finansijskih izveštaja,
 • Razume limite racio analize finansijskih izveštaja,
 • Analizira poslovne, investicione i finansijske aktivnosti preduzeća,
 • Razume načine na koje preduzeće generiše gotovinu,
 • Primeni analizu novčanih tokova u oceni kvaliteta tradicionalnih finansijskih izveštaja,
 • Razume značaj napomena uz finansijke izveštaje
 • Oceni performanse vlastitog preduzeća i izgradi adekvatan mehanizam kontrole poslovanja,
 • Primeni različite modele za procenu rizika od bankrotstva
 • Oceni bonitet preduzeća
 • Primeni metode analize finansijskih izveštaja u stvaranju kvalitetne osnove za kratkoročno i dugoročno budžetiranje,
 • Primeni metode analize finansijskih izveštaja prilikom ocene osnovnih inputa u različitim modelima vrednovanja preduzeća,
 • Praktično primeni savremene nestandardne alate finansijske analize i pomoću njih otkrije kreativnu (neadekvatnu) računovodstvenu praksu.

Dinamika izvođenja obuke:

subotom od 09:30-15:00 časova

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com