Balkanski savet za održivi razvoj i edukaciju

Opis organizatora

Balkanski Savet za održivi razvoj i edukaciju 

 

Održivi razvoj podrazumeva zadovoljavanje potreba sadašnjice, ne dovodeći u pitanje prilike budućih generacija da ostvare vlastite potrebe; podrazumeva sinergiju i uskladjivanje niza sektorskih interesa i društvenih prioriteta i odražava potrebu postizanja željenog tempa društvenog razvoja, uz poštovanje ključnih društvenih vrednosti.

Koncept održivog razvoja podrazumeva integralni ekonomski, tehnološki, socijalni, ekološki i kulturni razvoj, i nastoji da uspostavi funkcionalnu ravnotežu između potrošnje resursa i sposobnosti socijalnog sistema za zadovoljenje potreba ljudi. U tom smislu održivi socijalni razvoj, pored ekomskih pretpostavki, ukazuje na značaj prirodnih resursa, kvaliteta života, ekonomskog blagostanja, zaštite čovekove sredine, razvoja humanih resursa ali i na poštovanje ljudskih prava i sloboda.
 
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje preduzima sledeće oblike aktivnosti:

  • Saradnja sa srodnim organizacijama u Srbiji i regionu, sa državnim institucijama u regionu, institucijama i srodnim organizacijama u EU.
  • Saradnja sa poslovnom zajednicom u Srbiji i regionu.
  • Profesionalna edukacija i svim sferama koje se tiču privredjivanja, tehnologije, ekologije i socijalne politike za poslovnu zajednicu, javnu upravu i lokalnu samoupravu u zemlji i regionu,
  • Privlačenje donatorskih sredstava u funkciji edukacije o održivom razvoju,kako na nivou lokalnih samouprava tako i na nivou poslovne zajednice Srbije i regiona,
  • Izrada različitih porjekata o održivom razvoju, u saradnji sa inovacionim organizacijama u zemlji, regionu i EU, kao i apliciranje sa istim kod fondova EU; realizacja projekata u skladu sa propozicijama EU ili država regiona.
  • Preduzimanje svih adekvatnih mera i aktivnosti za ostvarivanje društveno odgovornih ciljeva i ciljeva Udruženja, kroz aktivan rad organa Udruženja i članova Udruženja ;
  • Produkcija informativno-edukativnog materijala,
  • Informisanje javnosti i članova o aktivnostima Udruženja, po potrebi putem štampanih publikacija, medija, internet prezentacije i na druge primerene načine;
  • Udruženje preduzima sve druge vidove aktivnosti koji su u skladu sa ciljevima i principima rada Udruženja: BALKANSKI SAVET ZA ODRŽIVI RAZVOJ I EDUKACIJU.