Programming in C#

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Knez Mihailova 6/VI, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
40 časova/10 dana
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Online - putem interneta

CENA: 320 eur
Cena bez popusta: 400 eur

Opis kursa

NOVO: Ovaj kurs dostpan je ONLINE!

 

Opis kursa:

Polaznici tokom ovog kursa savladavaju osnovne koncepte programiranja, uključujući sintaksu jezika C#, programske structure, nadograđujući znanje tokom trajanja kursa, kako bi kreirali aplikaciju koja implementira najznačajnije koncepte C#-a i .NET Framework-a 4.5

Kurs 20483B – Programming in C# uvodi mnoge tehnike i tehnologije koje se koriste za izradu savremene poslovne desktop ili Web aplikacije, uključujući:

Kreiranje novih tipova podataka,
Upravljanje događajima,
Programiranje korisničkog interfejsa,
Pristup bazi podataka,
Korišćenje distribuiranih izvora podataka,
Asinhrono Izvođenje operacija,
Integracija sa neupravljanim kodom.
Kreiranje korisničkih atributa.
Šifriranje i dešifrovanje podataka.

Na kraju kursa, polaznici će imati solidnom znanje C # i kako da ga koriste za razvoj aplikacija uz pomoć .NET Framevork 4.5.

Po završetku ovog kursa, polaznici će moći:

· Da opišu sintaksu jezgra i karakteristike C #.

· Kreiraju i pozivaju metode, obradjuju izuzetke, i opisuju zahteve nadgledanja velikih aplikacija.

· Implementirati osnovnu strukturu i osnovne elemente tipične desktop aplikacije.

· Kreiraju klase, definišu i implementiraju interfejse, kreiraju i koristite generičke kolekcije.

· Koristite nasleđivanje kako bi kreirali hijerarhiju klasa, prošire .NET Framevork klasu i kreiraju generičke klase i metode.

· Čitaju i upisuju podatake korišćenjem ulaznih/izlaznih datoteka i tokovaserijalizuju/deserijalizuju podatke u različite formate.

· Kreiraju i koriste Entity Framework model podataka za pristup bazi podataka i koriste LINQ za upite i ažuriranje podataka.

· Koriste tipove u Sistem.Net Namespace-u i WCF Data Services da bi pristupili i upisali podatke u različita skladišta podataka.

· Izradite grafički korisnički interfejs pomoću XAML-a.

· Poboljšaju vreme odgovora aplikacije korišćenjem asinhronih operacija.

· Integrišu neupravljane biblioteke i dinamičke komponente u C # aplikaciju.

· Ispitaju metapodatke tipova korišćenjem refleksije, kreiranjem i korišćenjem prilagođenih atributa, generiranjem koda u toku izvršavanja i upravljanjem verzijama za montažu.

Kriptuju i dekriptuju podatke pomoću simetričnog i asimetričnog šifrovanja.

 

Potrebno predznanje:

Polaznici ovog kursa bi trebali da imaju osnovno poznavanje jezika C#, stečeno sopstvenim iskustvom ili kroz pohađanje nekog od uvodnih kurseva iz oblasti programiranja. Poželjno je, ali ne i neophodno da polaznik razume koncepte imenovanja, deklarisanja i inicijalizacije promenljivih, kako da koristi aritmetičke operatore, logičke operatore u formiranju uslovnih struktura, kao i concept i korišćenje cikličnih programskih struktura.

Polaznici bi trebali da budu upoznati sa korišćenjem:

· Aritmetičkih operatora kako bi izvršili aritmetičke operacije koji uključuju jednu ili više varijabli;

· Relacionih operatora, kako bi mogli da testiraju odnos između dve varijable ili izraza;

· Logičkih operatora kako bi mogli da kombinuju izraze koji sadrže relacijske operatore.

· Sintaksu za jednostavne programske strukture pomoću ključnih reči C# jezika i mogu prepoznati sintaksne greške koristeći Visual Studio IDE.

· Kreiranjem jednostavne strukture grananja pomoću IF izraza.

· Kreiranjem jednostavne strukture petlje pomoću izraza For za ponavljanje kroz niz podataka.

· korišćenjem Visual Studio IDE za lociranje jednostavnih logičkih grešaka.

· Kreiranjem funkcije koja prihvata argumente (parametri i vraća vrijednost određenog tipa.

· Kreiranjem i dizajniranjem jednostavnog korisničkog interfejsa koristeći standardne kontrole iz Visual Studio alata.

SQL Server bazu podataka i osnove preuzmanja i prezistiranja podataka.

 

Sertifikacija:

Ovaj kurs je zvanična priprema za polaganje Microsoft ispita 70-483 Programming in C#, koji je neophodno položiti u okviru MCSA: Web Applications sertifikata.

 

Šta možete da radite nakon kursa:

 

Kao početni kurs, tokom koga se izučavaju osnove objektno orijentisanog programiranja, ovaj kurs polazniku daje temelje u uvidu osnove programiranja koji se koriste u svim modernim programskim jezicima, a takođe upoznaje polaznika sa Microsoft razvojnim okruženjem – jedinsvenom platformom za razvoj gotovo svih vrsta aplikacija.

 

Nakon savladanih osnova koje pruža ovaj kurs, polaznik će biti spreman da samostalno kreira Windows aplikaciju koja koristi eksterne podatke iz različitih izvora, vrši njihovu obradu i podatke prezentuje korisnicima.

 

Znanja stečena tokom kursa 20483B – Programming in C# dovoljna su da polaznik može samostalno da rešava zadatke u realnom radnom okruženju na nivou Junior Web developer-a, uz podršku i vođstvo Senior developer-a ili Software arhitekte.

 

 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com