Red Hat Linux sertifikovani administrator

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Knez Mihailova 6/VI, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
15 dana / 60 časova
Vreme održavanja:
poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 850 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Opis gradiva kursa:

1) Uvod i instalacija RHEL-a

Istorija UNIX-a, početak razvoja Linuxa, pregled Linux distribucija, RHEL distribucije (Desktop, Server itd.), uvod u kernel, shell i hijerarhijsku strukturu direktorijuma; RHEL6 – planiranje instalacije, uvod u Anaconda-u, pregled hardverskih zahteva, opis virtualnih konzola, početak instalacije, opis instalacionih koraka, instalacija sa lokalnog medijuma ili mreze, particionisanje čvrstih diskova, opis LVM tehnologije, konfiguracija boot loader-a, biranje sistemskih rola i grupa paketa, firstboot, podešavanje dodatnih korisnika, pregled opcija za podešavanje korisničke baze (local accounts, LDAP, NIS, Winbind), podešavanje NTP klijenta, startovanje RHEL-a u grafičkom režimu rada

2) Pristup sistemu i pregled osnovnih Linux komande

Pristup na sistem preko fizičke konzole (/dev/ttyX), komandni prompt, uvod u shell, komande – ls, pwd, cd, tty, who, w, whoami, logname, id, groups, last, lastb, lastlog, uname, hostname, clear, date, hwclock, cal, uptime, which, whereis, wc, wall; alati za arhiviranje i kompresovanje – tar, star, cpio, zip, unzip, gzip, gunzip, bzip2, bunzip; pregled alata za pomoc – man, info, /usr/share/doc dokumentacija; pristup sistemu preko protokola za udaljeni rad (SSH i VNC)

3) Fajlovi i direktorijumi

Drvo fajlsistema, opis disk-based i virtual direktorijuma, apsolutna i relativna putanja, tipovi fajlova (regular, directory, executable, symbolic link, device, named pipe, socket); operacije nad fajlovima i direktorijumima – konvencija imenovanja, kreiranje, pretraga, prikazivanje sadržaja, kopiranje, pomeranje i promena imena, brisanje; kontrolni atributi; pretraga fajlova po zadatom šablonu, poređenje fajlova po sadržaju; pronalaženje fajlova - komande find, locate, sortiranje ulaza, simbolički i hard linkovi

4) Dozvole nad fajlovima, editori, tekst procesori i shell

Pregled pristupnih dozvola, klase, tipovi i nacini, promena dozvola – simbolička i oktalna notacija, predefinisane dozvole – umask, vlasnistvo nad fajlovima i članstvo u grupama, specijalne dozvole – setuid, setgid, sticky bit (lab. vežba sa setgid za grupni rad); uvod u vi, pregled nano i joe editora, awk i sed; uvod u BASH shell, pregled ostalih shell-ova, opis promenljivih (variables)– komande set, unset i env, predefinisane promenljive, supstitucija komandi i promenljivih, redirekcija – input, output i error; koriscenje tabulatora i tilda znakova, ponavljanje prethodno otkucanih komandi, specijalni karakteri, pajpovi i filteri – komande tee i cut

5) Procesi i automatizovanje izvršenja programa

Pojam procesa, pojam daemona, pregled procesa, prikazivanje procesa, prikazivanje određenih procesa, prikazivanje procesa prema vlasniku procesa, komande – ps i top, stanja procesa, podešavanje prioriteta procesa, komande – nice, renice, lsof; signali i njihova primena, slanje određenog signala procesu, komande – kill i killall; opis programa cron, konfiguracija crontab fajla, podešavanje dozvola i zabrani za korisničko korišćenje cron-a, sintaksa korisničkih crontab fajlova, pregled cron logova; opis programa anacron, opis programa at; pregled bazičnih informacija o hardveru, IRQ, I/O portovi, DMA, komande – lspci, lsusb, pregled /proc/interrupts, /proc/ioports, /proc/dma, /proc/cpuinfo, /proc/meminfo, /proc/partitions podataka, pregled modprobe.conf fajla, major i minor brojevi i pojmovi

6) Upravljanje programskih paketima

Pojam programskih paketa, paketi i formati pakovanja (RPM, DEB itd.), konvencija imenovanja, zavisnost paketa od drugih paketa, baze podataka o paketima, pojam repozitorijuma (repository); rad sa paketima preko komande rpm – install, upgrade, freshen, overwrite, query, remove, otpakivanje fajlova iz paketa (extract), provera potpisa paketa (GPG signature), provera atributa na instaliranom paketu; rad sa paketima preko programa yum – pregled konfiguracionih fajlova, dodaci za yum, pregled paketa i grupa paketa, pregled informacija u zaglavlju paketa i grupa paketa, traženje određenog paketa, brisanje paketa i grupa paketa, ispitivanje prispeća novih paketa, sinhronizovanje informacija u zaglavlju paketa, preuzimanje paketa, podešavanje lokalnog yum repozitorijuma

7) Proces podizanja Linuxa i upravljanje kernelom

Pojam runlevel-a, pregled runlevel-ova, pregled trenutnog i prethodnih runlevel-ova, promena predefinisanog runlevel-a, promena runlevel-a iz komandne linije, komande – runlevel, who, telinit, init; proces podizanja (boot), detaljan opis faza u podizanju Linuxa, UEFI/BIOS opis, GRUB bootloader, podizanje u određenom runlevel-u, resetovanje sifre za root korisnika u runlevelu 1, prebacivanje u određeni runlevel iz GRUB-a, konfiguracioni fajl GRUB-a grub.conf, reinstalacija konfiguracionog fajla sa grub-install, pojmovi MBR i boot sector, faza inicijalizacije kernela, opis initrd i initramfs, startovanje prvog procesa (init), direktorijumi za inicijalizaciju /etc/init.d, /etc/rc.d/, pojam virtualnih konzola, getty programi, sistemski log fajlovi, komanda dmesg, boot.log fajl; dodavanje servisa za automatsko startovanje, pregled servisa, komande - chkconfig, ntsysv, setup

8) Particionisanje diskova

Pojam particije, rad sa programom fdisk, pregled particija, pregled fajlsistema koje Linux podržava, kreiranje i brisanje particija, pojam swap particije, kreiranje swap particije, omogućavanje nove swap particije; rad sa programima parted i cfdisk; detaljan opis LVM tehnologije, kreiranje LVM particija – fizičkih, grupa i logičkih, smanjivanje i povećavanje LVM particija u toku rada sistema

9) Fajl sistemi

Pojam fajlsistema, pregled tipova, fajlsistemi ext2, ext3, ext4, enkriptovani fajlsistemi (LUKS), administracija, komande – mount, umount, tune2fs, dumpe2fs, konfiguracija /etc/fstab i /etc/crypttab fajlova, pregled parametara za mount, podešavanje UUID i LABEL parametara na fajlsistemu, automatski mount, pregled programa za statistiku, komande df, du, popravljanje fajlsistema, komande – fsck, e2fsck, mount NFS i CIFS fajlsistema; auto fajlsistem, autofs, autofs mape, prednost autofs-a u odnosu na mount, automount home direktorijuma; pojam ACL-ova, pregled, podešavanje i brisanje ACL podataka, predefinisani ACL-ovi

10) Korisnici i grupe

Pojam korisnika i grupe, fajlovi za prijave korisnika - /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group, /etc/gshadow, provera konzistentnosti fajlova za prijave, podešavanje sigurnosti nad fajlovima za prijave, kreiranje, dodavanje i brisanje fajlova za shadow lozinke; dodavanje novih korisnika, podešavanje starih korisnika i njihovih parametara, podešavanje zastarelosti lozinki, komande – useradd, usermod, userdel, chage; dodavanje i promena parametara grupa, komande – groupadd, groupmod, groupdel, gpasswd; podešavanje korisnika i grupa sa RedHat-ovim alatima; fajlovi za inicijalizaciju - sistemski i korisnički (/etc/profile, /etc/bashrc, .bash_profile, .bashrc, .bash_logout)

11) Sigurnost sistema (firewall) i SELinux

Pojam i istorija firewall-a, pojam Netfilter-a i Iptables-a, pregled iptables konfiguracije i sintaksa konfiguracionog fajla, komande – iptables, iptables-save, iptables-restore, pokretanje i zaustavljanje iptables servisa, opis RedHat alata za konfiguraciju iptables-a; pojam SELinux-a, konfiguracija, SELinux konteksti, administracija, provera i modifikacija SELinux načina aktivacije – permissive, enforcing i disabled, provera SELinux statusa, pregled SELinux-ovih Bulovih promenljivih, Selinux alat za konfiguraciju

12) Umrežavanje, mrežni interfejsi, DNS, DHCP i LDAP klijenti

Pojam umrežavanja, osnove umrežavanja – OSI model, Ethernet, hostname, IP adresiranje, klase IP mreža, podmreže i mrežne maske, CIDR notacija, protokoli, TCP i UDP, MAC adrese, ARP, komande - ifconfig, route, programski paket iproute2; mrežni interfejsi, imenovanje Ethernet interfejsa, fajlovi /etc/sysconfig/network, /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX, /etc/hosts, administracija, restartovanje mrežnog servisa, komande – ifup, ifdown, ping, traceroute, tracepath; DNS klijent, fajlovi /etc/nsswitch.conf, /etc/host.conf, /etc/resolv.conf, konfiguracija; DHCP klijent, konfiguracija, komanda dhclient; LDAP klijent, pojam LDAP-a, terminologija, fajlovi /etc/pam/ldap.conf , /etc/openldap/ldap.conf, konfiguracija, konfiguracija preko RedHat alata

Cena:

Puna cena 850.00 evra

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com