Sertifikovani Samostalni knjigovođa - offline

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Mihajla Pupina 6/5/521, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
08.02.2018.
Trajanje kursa:
2 meseca ukupno 66šk/časa(54 šk/čas. ruč+12čas na programu Bilans prvi mesec 1 puta nedeljno 3 sata od 17h do20 h drugi mesec 2 puta nedeljno od 17 do 20 + jedna subota od 14 do 18 časova )
Vreme održavanja:
poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad, Beograd, Jagodina, Subotica

CENA: 31500 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

 

Sertifikovani kurs samostalni knjigovođa offline 42 generacija

 

 

Molimo sve polaznike  koji su zainteresovani da krenu na kurs po ceni od 22.000,00 da se prijave na vreme.

Cena sertifikata  sa prilogom o ostvarenim bodovima na ispitima je  2000,00 dinara 

Kurs osamostalni knjigovođa offline odvija se tako  što imitira online vođenje knjigovodstva virtuelne vele trgovačke kompanije. Kurs je celovit i obuhvata poslove od dokumenta do finansiskih izveštaja Dobrodošli. Na kursu se vrši obuka za analitiku i sintetiku i rade se obračuni za zarade, osnovna sredstva i amortizaciju ;obračun zaliha veleprodaje i podnose se sve vrste poreskih prijava. Kurs pruža celovita znanja i za prosto i za dvojno knjigovodstvo. 

Učite od eksperata 

Autori  izvornog kursa samostalni knjigvovodja  su :

1. Nada Zlatković diplomirani ekonomista ;ovlašćeni revizor ;stečajni upravnik sa 35-godišnjim iskustvom u računovodstvu i kontroli

2. Jelena Bogdanović master strategiskog menadžmenta sa 12 godišnjim iskustvom u voddenju poslovnih knjiga i podnošenju finansiskih izveštaja  autor kursa ovlašćeni knjigovodja 

Predavači: Nada Zlatković i Jelena Bogdanović

Šta ćete znati kad završite kurs?

Bićete osposobljeni voditi organizaciju knjigovodstva potraživanja od kupaca ,zalihe trgovačke robe , financijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala. Voditi evidenciju obaveza prema  dobavljačima: Sastaviti platne liste i obračunavati zarade,i poreze i doprinose iz zarada i podneti zakonsku poresku prijavu  ;Raditi obračun uvoza i izvoza. Vršiti devizna plaćanja i obračunavati kursne razlike. Kreirati poslovne knjige .Podnositi relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednost.Obračunati i kreirati poslovne knjige poljoprivrednih gazdinstva. Koristiti ćete se knigovodstvenim softverom za vođenje knjigovodstva, imati znanja za izradu financijskih izvještaja i Prijavu za porez na dobit za Društva i preduzetnike kooji vode dvojno knjigovodstvo po  standardima  financijskog izvještavanja.  

 

Na nastavi se nekorist e prezentacije  ili  videa, već nastavnik predaje uživo  ( uživo, naša obuka i kontrola i vaš praktičan rad.)

Nastava se odvija po segmentima uz celo vreme praktično vodjenje virtuelne firme:

Moduli: 

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom, osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna - pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija,
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje, knjiženje kroz knjige KPR,
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva,
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava,
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu,
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe  i usluge , evidentiranje kroz robne kartice,
 7. Knjiženje kroz KIR. Kniženje prodaje proizvodnih usluga,
 8. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika,
 9. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača),
 10. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada PPP-PD prijave,
 11. Isplata zarade i poreza i doprinosa na zarade na odgovarajuće uplatne račune ,
 12. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza,
 13. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun kursnih razlika,
 14. Osnova dvojnog knjigovodstva, pravila knjiženja, principi dokumentovanosti, principi dvojnosti, principi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže,
 15. Primena pravilnika o kontnom okviru,
 16. Kniženje svih poslovnih promena  sa kursa kroz glavnu knjigu,
 17. Kontiranje podnete PPPDV-prijave, 
 18. Predzakjljučna i zaključna knjiženja,
 19. Izrada zaključnog lista ručno,
 20. Izrada originalnih  finansijskih izveštaja bilans uspeha, bilans stanja, statistički,
 21. Obračun poreske amortizacije i izrada poreskog bilansa. 

Metod rada za kurs "samostalni knjigovođa"

Obuka za poslovna zanjimanja sastoji se iz tri dela:

Prvi deo kursa

Polaznici se na jednostavan način upoznaju sa: knjigovodstvenom dokumentacijom, načinom, pravilima i zakonskom regulativom evidentiranja knjigovodstvene dokumentacije kroz knjigovodstvene evidencije i pomoćne knjige. Zakonskom regulativom, načinom i pravilima vodjenja i čuvanja poslovnih knjiga. Nastava se u ovom delu radi tako što polaznici vode poslovne knjige virtuelne firme koristeći originalno kreiranu dokumentaciju po PDV-propisima.Likvidiranje ulazne dokumentacije;Likvidiranje izlazne dokumentacije, fakturisanje i evidentiranje kroz knjigu KIR i evidencija na karticama kupaca i radi obračun i knjiženje izlaza sa zaliha kroz robne kartice.Obračun zaradasastavlja pripadajuća poreska prijava PPP-PD. Obračunate zarade i pripadajući porezi i doprinosi se isplaćuju. Obračunava se i knjiži računovodstvena amortizacija.Vrši se naplata od kupaca i isplata dobavljačima preko tekućih računa. Vrši se obračun spoljnotrgovinskih poslova i obrada naplate od ino kupaca i isplata ino dobavljačima preko deviznih tekućih računa. Obračunava se nastala kursna razlika i vrši analitičko knjiženje istih.

Drugi deo kursa (kontiranje i knjiženje kroz glavnu knjigu)

Na drugom delu kursa, kontira se sva dokumentacija i knjiži u glavnu knjigu – ručno, zatim se glavna knjiga kontoliše sa analitičkom evidencijom: knjigama KPR i KIR, kartica kupaca, dobavljača, tekučih računa, robe i osnovnih sredstava.Vrši se slaganje glavne knjige i poreske evidencuije KPR-a i KIR-a. Kontira se obračunata računovodstvena amortizacija osnovnih sredstava obračun zarada radnika obračun uvoza izvoza i plaćanje naplata od ino partnera, kontira se obračunata kursna razlika. Na kraju se vrši bilansiranje i sasatvlja i kontira PPPDV prijava, izradjuje se zaključni list, obračunava poreska amortizacija i sastavlja OA obrazac, obračunava i kontira rezultat i izrađuju finansijski izveštaji bilans uspeha bilans stanja i statuistički izveštaj. 2šk časa predviđeno je za izradu Poreskog bilansa (PB1) i poreske prijava poreza na dobit (PDP).

Treći deo kursa

Sve poslovne promene unose u knjigovodstveni program Billans po principu jedan polaznik jedan računar 12šk /čas a istovremeno kroz program mogu polanici raditi i kod svojih kuća. Dakle u ovom delu počinje i knjiženje istih promena kroz knjigovodstveni program Billans i simulira se rad u stvarnom knjigovodstvu neke firme ili agencije. Poslednji polazak praktične nastave je namenjen treningu koji obuhvata obuku kroz prezentaciju: elektronske predaje poreskih prijava na portalu e-porezi poreska uprava i elektronskog izvoza i preuzimanja izvoda.

Kurs samostalni knjigovođa: 100% praktičan i potpuno drugačiji od drugih!

Nakon svakog polaska na kraju časa polaznici su slobodni i sposobni da postavljaju pitanja, iz pređene oblasti toga časa.

Obaveza kandidata je da u toku nstave ne postavljaju pitanja iz razloga remećenja nastave.

Polaganje ispita za kurs samostalni knjigovodja

 Nakon svakog polaska na kraju časa polaznici su slobodni i sposobni da postavljaju pitanja, iz pređene oblasti toga časa.Za kontrolni ispit imamo na raspolaganju 1šk/čas

Obaveza kandidata je da u toku nstave ne postavljaju pitanja iz razloga  remećenja nastave.

Ispit traje 1 sat i besplatan je. 

Ispiti 

1. Pravna i poreska regulativa 

2. tehnologija i tehnika knjiženja 

3. Kniženje na knjigovodstvenom programu Billans 

4.Izrada finansiskih izveštaja 

5. Kontrolna pitanja iz svih oblasti

Cena sertifikata sa prilogom o ostvarenim bodovima na ispitima je 2000,00 dinara a se

 

slika20.jpg

 


 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com